Giriş   
Zaman: 21 Oca 2017 21:21
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4241 adet
4.CD.
E: 2006/1361 K: 2007/4019
30.4.2007
 • LEHE KANUN UYGULAMASI
      647 SK 4, 647 SK 6, 5237 SK 53/5, 5252 SK 9,


ÖZET: 5237 sayılı yasanın53/5. madde ve fıkrasında memurluktan yoksun kılınma cezasının öngörüldüğü, 765 sayılı yasa uygulamasında ise, para cezasının ertelenmesi olanağı bulunduğu gözetilerek, her iki yasanın ilgili tüm hükümleri uygulanarak ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırılıp lehe olan hüküm belirlenmelidir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4121       Okuma:17243 
4.CD.
E: 2007/2274 K: 2007/4018
30.4.2007
 • LEHE KANUN UYGULAMASI
      5237 SK 203, 5252 SK 9,


ÖZET: 5237 sayılı kanunun 203. maddesinde seçimlik olarak para cezasıda öngörüldüğünden, hangi cezanın tercih edildiği de açıklanıp ilgili tüm hükümler uygulanarak lehe olan hüküm belirlenmelidir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4120       Okuma:17180 
3.CD.
E: 2007/4265 K: 2007/3641
19.4.2007
 • ÇOCUKLAR HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
 • TUTUKLAMA KARARI
 • GÖREVLİ MAHKEME
      5395 SK 26, 5395 SK 42, 5271 SK 109, 5271 SK 101, 5271 SK 162


ÖZET: Çocuk Koruma Kanununun 42. maddesine göre, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır hükmü nazara alındığında, suça sürüklenen çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına çocuk hakimi tarafından karar verileceği belirtildiği halde, adli kontrol ve tutuklama kararına hangi merciin karar vereceği belirtilmediğinden, anılan madde gereği çocuk hakkında tutuklama kararını Sulh Ceza Hakiminin vermesi gerekir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4119       Okuma:17717 
3.CD.
E: 2007/2400 K: 2007/2962
4.4.2007
 • SANIĞA MÜDAFİ ATANMASI
      5271 SK 150,


ÖZET: CMK 150. maddedeki müdafi zorunluluğu, kendi müdafisi bulunmayan sanıklar içindir.Sanığın müdafisinin bulunduğu ve avukatın azli veya çekilmesi söz konusu olmadığından vekalet ilişkisi sürmektedir. Bu nedenle, bu avukatın temyiz talebinin kabulü gerekir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4118       Okuma:17619 
2.CD.
E: 2007/6390 K: 2007/6303
7.5.2007
 • CEZALARIN ERTELENMESİ
 • DENETİMLİ SERBESTLİK
 • SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ
      5237 SK 2, 5237 SK 51,


ÖZET: 5237 sayılı yasanın 51/3. maddesine göre cezası ertelenen hükümlü hakkında yasada bulunmayan bir denetim kararına hükmedilmesi yasallık ilkesi bağdaşmaz.5 ay hapis cezası ertelenen sanık hakkında , madde hükmünde yer almayan "alkollü içecek kullanmasının ve alkollü içkü kullanılan yerlere gitmesinin yasaklanmasına" şeklinde karar verilmesinde isabet yoktur.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4117       Okuma:18025 
2.CD.
E: 2006/10559 K: 2007/4396
22.3.2007
 • ADLİ PARA CEZASI
 • DENETİMLİ SERBESTLİK
      5237 SK 7, 5237 SK 58, 5275 SK 106, 5275 SK 108


ÖZET: 5237 sayılı TCK.nın 58, 5275 sayılı yasanın 106 ve 108. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, sanık hakkında adli para cezasına hükmedildiği için mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağının belirtilemeyeceği sonucu ortaya çıkmaktadır.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4116       Okuma:18007 
CGK.
E: 2006/8-167 K: 2006/198
26.9.2006
 • GECİKME ZAMMI
      647 SK 5/5


ÖZET: Suç önceden işlenmiş olsa dahi, 647 sayılı yasanın yürürlükten kalktığı 01.06.2005 tarihinden sonra, ödenmeyen adli para cezası bakımından anılan yasanın 5/5. maddesine dayanılarak gecikme zammı uygulamasına karar verilemez.Önceden verilen hükümlerin yasa yolu denetimi nedeniyle bu tarihten sonra incelenmesi halinde de, gecikme zammı uygulamasına ilişkin bölümün Yargıtay'ca hüküm fıkrasından çıkarılması gerekir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4115       Okuma:17677 
CGK.
E: 2006/5-178 K: 2006/163
20.6.2006
 • TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ
 • LEHE KANUN UYGULAMASI
 • CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
 • MAHKUMİYET HÜKMÜNDE DEĞİŞİKLİK YARGILAMASI
      5237 SK 7, 5237 SK 49, 5237 SK 61


ÖZET: 5237 sayılı yasanın 61. maddesine eklenen 7. fıkrayla, her suç için hükmolunacak sonuç ceza otuz yıl olarak sınırlandırılmıştır. Madde metni ile çelişmeyen gerekçenin, maddenin yorumunda dikkate alınması gerekmektedir.49. maddede yer alan düzenlemenin ise sonuç cezayı değil, emel cezayı gösterdiği anlaşılmaktadır.
      Kesin yargı haline gelen bir hükümde sonradan yürürlüğe giren ve lehte hükümler içeren yasaya dayalı değişiklik yargılamasında, her iki yasanın ilgili tüm hükümleri önceki hükümde sabit kabul edilen olaya uygulanarak belirlenmelidir. Bu belirleme herhangi bir inceleme, araştırma, kanıt tartışması ve taktir hakkının kullanılmasını gerektirmezse evrak üzerinde, suçun unsurları veya özel halleri değişiyorsa, cezanın tayin ve taktiri gerekiyorsa, arttırım ve indirim oranlarının taktiri gerekiyorsa, cezanın asgari haddin üzerinde tayini nedeniyle tartışılması gerekiyorsa, seçimlik cezalardan birinin tercihi gerekiyorsa, seçimlik yaptırım veya cezanın kişiselleştirilmesi gerekiyorsa duruşma açılarak karar verilmelidir.

                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4114       Okuma:17953 
11.CD.
E: 2006/4182 K: 2006/6172
3.7.2007
 • SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ
 • TAKİPSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI
      5271 SK 173


ÖZET: 5271 sayılı CMK.nın 173/3. maddesinde getirilen düzenleme karşısında, mahkemesince karar verilmesi için soruşturmanın genişletilmesine gerek görüldüğü taktirde, o yer sulh ceza hakiminin görevlendirilmesine karar verilmesi gerekir.
Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 28.11.2005 tarihli ve 2005/22527-12377 sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair karara karşı yapılan itirazın kabulü ile Hazırlık Evrakının Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin, mercii Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca verilen 17.02.2006 tarihli ve 2006/95 müt. sayılı kararın;...soruşturmanın genişletilmesinde usul hükümlerinin Cumhuriyet Savcısı tarafından da yapılabileceğinden bahisle...hazırlık evrakının soruşturmayı yapan Üsküdar Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar verilmiş ise de; 5271 sayılı CMK.nın "Cumhuriyet Savcısının Kararına itiraz" başlıklı 173. maddesinin3. fıkrasındaki "Başkan,kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise, bu hususu açıkca belirtmek suretiyle, o yer Sulh Ceza Hakimini görevlendirebilir." şeklindeki düzenleme karşısında; mahkemesince karar verilmesi için soruşturmanın genişletilmesine gerek görüldüğü taktirde, o yer sulh ceza hakiminin görevlendirilmesine karar vermesi gerekirken, yazılı şekilde Cumhuriyet Savcısına gönderilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sk.nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yükse Adalet Bakanlığı CİGM ifadeli 01.05.2006 gün ve 18382 sayılı yazılı emirlerine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 29.5.2006 gün ve YE. 20695042 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla...Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının Bozulmasına karar verildi.

                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4113       Okuma:19727 
11.CD.
E: 2006/765 K: 2006/3493
26.4.2006
 • DELİLLERİN TOPLANMASI
      5271 SK 191, 5271 SK 206, 5271 SK 216


ÖZET: Dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan sanıklar hakkında yapılan yargılama sırasında, işyeri çalışanı olan tanığın teşhis tutanağında sanıkları teşhis ettiğini belirtmesine rağmen, hazırlık ifadesinde alışveriş yapan kişinin işyeri kamerasında tespit edilen "esmer, uzun boylu şahıs" olduğunu bildirmiştir.
Bu durumda gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulması bakımından; zapt edilen kamera görüntülerine ait CD ile bu görüntülere ait dört adet resim incelenip, gerektiğinde tanık ile sanıklar duruşmada yüzleştirilerek, sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin edilmesi gerekir.

                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4112       Okuma:19407 
10.CD.
E: 2007/7843 K: 2007/6301
28.5.2007
 • İNFAZA İLİŞKİN KARARLAR
 • YASA YOLU
      5237 SK 191, 5275 SK 98, 5275 SK 101/3


ÖZET: Hükmün infazı aşamasında 5560 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, lehe olan kanunun değerlendirilmesi konusunda verilen kararlar, 5275 sayılı yasanın 98. maddesi uyarınca verilen bir karar niteliğinde olup, bu kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4111       Okuma:18654 
10.CD.
E: 2007/7857 K: 2007/6298
28.5.2007
 • DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE AYKIRILIK
 • HÜKMÜN AYNEN İNFAZI
 • YASA YOLU
      5237 SK 191/5, 5275 SK 98, 5275 SK 101/3


ÖZET: Hükmün infazı aşamasında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranılmaması nedeniyle verilen hükmolunan cezanın infazına ilişkin kararlar, 5275 sayılı yasanın 98. maddesi uyarınca verilen bir karar niteliğinde olup, bu kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4110       Okuma:18665 
9.CD.
E: 2006/8650 K: 2007/3421
18.4.2007
 • ADLİ PARA CEZASI
 • TEMYİZ SINIRI
      CMUK 305, 5271 SK 286/1


ÖZET: Hükümden önce 21.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5219 sayılı Yasanın 3. maddesi ile CMUK.nun 305. maddesindeki temyiz sınırının 2 milyar liraya çıkarılmış olması hükmolunan para cezasının miktarı karşısında kararın kesin olması nedeniyle CMUK.nun 317. maddesi gereğince temyiz isteğinin reddine karar verildi.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4109       Okuma:18594 
9.CD.
E: 2006/8338 K: 2007/3420
18.4.2007
 • TAKSİRLE YARALAMA
 • YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU
      1219 SK 75,


ÖZET: 1219 sayılı Yasaya tabi olan kişilerle ilgili olarak mesleklerinin icrasından doğan suçlardan dolayı aynı yasanın 75. maddesinin, mahkemelerin uygun görecekleri bilirkişilerin görüşlerine başvurma imkanı saklı üzere, Yüksek Sağlık Şurasından düşünce sorulmasını zorunlu kıldığı, ancak Yüksek Sağlık Şurası son merci olmadığı gibi mütalaaları da bağlayıcı bulunmadığı nazara alınarak, tüm dosya içeriğine göre Adli Tıp Kurumundan sanığın olayda kusurlu olup olmadığını ve derecesinin tespiti yönünden yeniden rapor alınıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve taktiri gerekirken,eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4108       Okuma:19215 
8.CD.
E: 2006/4301 K: 2006/8928
6.12.2006
 • GÖÇMEN KAÇAKCILIĞI
 • TEŞEBBÜS
      765 S TCK 201/A, 5237 S TCK 79,


ÖZET: 5237 sayılı yasanın 79. maddesinde 765 sayılı yasanın 201/a-2 maddesindeki düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle, göçmen kaçakcılığı suçunun bütün hallerine teşebbüsün olanaklı olması ve 201/a-3 maddesindeki insanlık dışı ve onur kırıcı muamele halinde arttırıma ilişkin bir düzenleme de bulunmaması karşısında; Türkiye'den başka ülkelere gitmek isteyen göçmenlerin yolda yakalandığı anlaşıldığına göre, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmelidir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4107       Okuma:18966 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 283
9. sayfa (Toplam 283 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale