ForumlarForum Sayfaları  
Forum Saati: 17 Apr 2014 07:48
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Ceza Mevzuatı
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4210 adet
9.CD.
E: 1994/4448 K: 1994/4381
14.9.1994
 • TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK
      6831 SK 112 6831 SK 119 TCK 383


ÖZET: Mahallinde ehil bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak 6831 sayılı Kanunun 112 ve 119. maddeleri uyarınca re'sen takdir edilmesi gereken ağaçlandırma gideri ve müdahilin tazminat talebi hakkında karar verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:326       Okuma:2204 
9.CD.
E: 1994/3057 K: 1994/3561
17.6.1994
 • 466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT İSTEMİ
      466 SK 2


ÖZET: 466 sayılı Yasanın 2. maddesine göre tazminat isteminin, davacının ikametgahında bulunan Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yapılması gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:325       Okuma:2216 
8.CD.
E: 1994/7400 K: 1994/8521
5.7.1994
 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      6136 SK 13/1


ÖZET: Birden çok silahı, hukuki bir kesinti olmaksızın değişik zaman ve mekanlarda taşıyan sanığın eylemi, tek bir ruhsatsız silah taşıma suçunu oluşturur. Silah sayısı ve sanığın olaylar içindeki saldırgan tutumu ise temel ceza tertibinde teşdit nedeni olarak değerlendirilmelidir. Buna göre; iradi kusurlu hukuka aykırı davranışlar bütününün tek suç tipini oluşturacağı düşünülmeden, bağımsız iki suç kabulüne yol açabilecek biçimde hüküm kurulması doğru değildir.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:324       Okuma:2027 
8.CD.
E: 1994/7398 K: 1994/8158
28.6.1994
 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 • SARHOŞLUK
 • TEKERRÜR
      6136 SK 13/1 TCK 2/2 TCK 81


ÖZET: Silahların teslim edilmiş olduğu dayanak karar içeriklerinden anlaşıldığına göre, 6136 sayılı Kanuna 3831 sayılı Kanunla eklenen geçici 8. madde ve TCK.nun 2/2. maddesinin açık hükümleri karşısında ortadan kaldırılması gereken eski sabıka kayıtları, tekerrüre esas alınamaz.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:323       Okuma:2077 
8.CD.
E: 1994/6379 K: 1994/7541
16.6.1994
 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 • SUÇ KASTI
      6136 SK 13/1


ÖZET: Sanığın, silahı üzerinde taşırken yakalanmış olmasına, yakalandığı yerle bulundurma ruhsatında yazılı işyerinin ayır ayrı mahaller bulunmasına ve yasayı bilmemek mazeret sayılamayacağına göre; sanığın konumu ve silahın ele geçiş biçimi de nazara alındığında, silahı naklederken taşıdığı saptanan sanığın eyleminde 6136 sayılı Kanunun 13/1. maddesinde yazılı suç kastının varlığının kabulü gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:322       Okuma:2021 
7.CD.
E: 1994/7034 K: 1994/8503
15.9.1994
 • 1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      1918 SK 25


ÖZET: İçişleri Bakanlığının 6.5.1992/79 günlü sayılı Genelgesindeki ".... araç sahiplerinin gerekli proje ve aracı ile birlikte karayolları araç muayene istasyonuna giderek mutat yakıt deposunu projeye uygun olarak yaptırdığını tesbit ettirmesi ve proje ile birlikte ilgili trafik kuruluşuna başvurarak araca ait tescil belgesine (mutat yakıt deposu projesine uygundur) kaşesini vurdurması koşulu ile Tırlarda mutad yakıt deposu kapasitesinin iki tona kadar yükseltilmesinin uygun görüldüğü" koşuluna uymayarak, bu genelgede ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın benzeri hükümler taşıyan genelgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeksizin tır'ın altına yaptırdığı ek depo ile Irak'tan 2500 litre kaçak mazot getiren sanığın mahkumiyetine karar verilmelidir.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:321       Okuma:2018 
7.CD.
E: 1994/304 K: 1994/1407
24.2.1994
 • TEFECİLİK
 • ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ
 • SUÇA UYGULANACAK YASANIN İPTAL EDİLMESİ
      TCK 2 2279 SK 17


ÖZET: 2279 sayılı Yasanın 17. maddesi ile 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname halen yürürlüktedir.
      Mahkemece, suça uygulanacak Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edildiği anlaşıldığından TCK.nun 2. maddesi uyarınca beraat kararı verilmelidir.

                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:320       Okuma:2223 
7.CD.
E: 1993/3806 K: 1993/6520
18.11.1993
 • CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
      5680 SK 19 5680 SK 29


ÖZET: 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesinin III. bendinde öngörülen Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinin başvuru ve itirazı sonuçlandırması için konulmuş olan ikişer günlük süreler, düzenleyici nitelikte süreler olup, uyulmaması halinde müeyyidesi yoktur. Sürenin kaçırılması halinde de hak kaybı sözkonusu olmaz.
      Başvuru ve itirazın mahkemece iki gün içinde karara bağlanmaması halinde, bunu sebep göstererek cevap ve düzeltmeyi yayınlamayan sorumlu yazı işleri müdürü, aynı yasanın 29. maddesindeki cezai sonuçtan kurtulamaz.

                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:319       Okuma:1843 
6.CD.
E: 1994/3341 K: 1994/3831
22.4.1994
 • SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN HÜKMÜN İLANEN TEBLİĞİ
      7201 SK 29


ÖZET: Sanığın yokluluğunda verilen hükmün Resmi Gazete ile tebliğ edilmesi halinde, karar örneğinin mahkeme divanhanesine de asıldığının bir tutanakla belgelendirilmesi gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:318       Okuma:1538 
6.CD.
E: 1994/3503 K: 1994/2977
7.4.1994
 • SAHTECİLİK SUÇU (EKSİK İNCELEME VE SORUŞTURMA)
      TCK 347


ÖZET: Tacir olan sanık müştekiye iki televizyon, çamaşır makinası ve teyp sattığını, gerçek alacak miktarının 14.760.000 lira olduğunu savunması karşısında, defter ve muhasebe kayıtları ile faturaları da incelenmek suretiyle savunmasının araştırılması, savunmanın doğrulanması halinde ise TCK.nun 347. maddesinin uygulama olanağı olup olmadığının tartışılması gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:317       Okuma:1778 
6.CD.
E: 1994/894 K: 1994/1181
17.2.1994
 • YARGILAMA GİDERLERİ (MÜDAHİLİN SORUMLULUĞU)
      YİBK 29.4.1992 GÜN VE 42/11 S.


ÖZET: Müdahil vekilinin hazırlık soruşturması sırasında yaptığı itiraz üzerine, sanık hakkındaki takipsizlik kararı CMUK.nun 168. maddesi uyarınca kaldırılarak, açılan kamu davasında sanığın beraatine karar verilmiş bulunmasına göre yargılama giderlerinin müdahilden alınması gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:316       Okuma:1559 
5.CD.
E: 1994/107 K: 1994/689
1.3.1994
 • EMNİYETİ SUİSTİMAL
      TCK 508 772 SK 41


ÖZET: 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 41. maddesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin hizmet görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacakları açıklanmış bulunmasına ve temellük edilen paranın sanığa görevi gereği olarak teslim ve tevdi olmadığının anlaşılmasına nazaran eylemi emniyeti suistimal suçun teşkil eder.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:315       Okuma:1635 
5.CD.
E: 1993/3453 K: 1993/3871
28.10.1993
 • ZİNA YAPMAK (FİİLİ KESİNTİ)
      TCK 441


ÖZET: Almanya'da işçi olarak çalışan sanık Hasan Hüseyin'in, yıllık iznini geçirmek üzere yurda gelişinde 3-4 ay kaldıktan sonra izni bitip Almanya'ya dönmesi ile fiili kesinti meydana gelir ve sanığın 20.7.1992 tarihinde yurt dışından köyüne izinli gelip diğer sanıkla herkesçe bilinecek surette karı-koca gibi yaşamayı devam ettirmeleri nedeniyle müdahilin 3.8.1992 tarihinde yaptığı şikayetin hak düşürücü süre içinde vaki olduğu nazara alınarak mahkumiyet kararı verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:314       Okuma:1556 
4.CD.
E: 1994/2788 K: 1994/6217
7.7.1994
 • AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMAK
      TCK 478/1


ÖZET: Evli olduğu mağdurenin iradesine karşın manevi zorla ters (anal) ilişkide bulunan sanığın eylemi, aile bireylerine kötü muamele suçunu oluşturur.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:313       Okuma:1495 
4.CD.
E: 1994/3293 K: 1994/6128
6.7.1994
 • YARALAMA (EKSİK İNCELEME)
 • YETERSİZ GEREKÇE
 • SANIK HAKKINDA DAVA AÇILMAMIŞ OLMASI
      TCK 456/4 TCK 457/1 CMUK 260 CMUK 193


ÖZET: Sanık Burhan'ın mağdur Ağit'i yaralama eyleminden açılmış dava olmadığı gözetilmeden hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırıdır.
      Dinlenmemiş tanık ile yaralama olayını anlatımları birbirleriyle ve kendi aralarında çelişkili olan mağdur ve tanıklar yeniden dinlenerek olayla ilgili bilgileri ayrıntılı olarak tesbit edilmeli, çelişkiler giderilmeli, giderilemediği taktirde yöntemince irdelenip hangisinin hangi nedenle üstün tutulduğu açıklanmalı, tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:312       Okuma:1500 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 281
259. sayfa (Toplam 281 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale