Giriş   
Zaman: 23 Eki 2016 01:24
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4226 adet
6.CD.
E: 1994/4891 K: 1994/4057
5.5.1994
 • HIRSIZLIK SUÇU
      TCK 491/3


ÖZET: Sanıklarca yolda taksiye alınan ve sonradan araba içinde uyuyan müştekinin cebinden parasının alınması, karşılıklı nezaket icaplarından ileri gelen güveni kötüye kullanmak suretiyle işlenmiş hırsızlık suçunu oluşturur.
                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:342       Okuma:3222 
5.CD.
E: 1994/246 K: 1994/620
22.2.1994
 • MÜTESELSİL SAHTECİLİK
      TCK 202 TCK 240 TCK 339 TCK 80


ÖZET: Maaş mutemedi olan sanık; düzenlediği maaş bordrolarında, tahakkuk ve ödenecek miktar sütunlarına aynı miktar olmak üzere gerçek miktardan daha fazla yazarak, fazla mesai ve vergi iadesi bordrolarında ödenecek miktar sütununda yaptığı artırıma uygun ve netten brüte gitmek suretiyle gelir ve damga vergisindeki artışı tahakkuk miktarına ekleyerek bordrolara göre kesilen çek karşılığı 13.319.941 lirayı bankadan tahsil edip maledindiği ve işten ayrılan bir kişiyi ek ücret ödeme bordrosuna dahil edip bu kişiye 124.000 lira ödenmesini sağlayarak toplam 13.442.941 lirayı maledindiği, bu paraların sanığın görevinin normal fonksiyonu gereği tevdi olunan veya onun muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan paralar olmadığı anlaşıldığından, zimmete para geçirmek suçu oluşmaz. Sanığın eylemi kandırma yeteneği varsa müteselsil sahtecilik, aksi halde görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturur.
                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:341       Okuma:3853 
5.CD.
E: 1993/4737 K: 1994/428
9.2.1994
 • IRZA GEÇME
      TCK 45 TC K416/3 TC K80


ÖZET: TCK.nun 45. maddesi gözönünde bulundurularak, kayden 18.9.1975 doğumlu olup suç tarihinde 16 yaşında bulunan mağdurenin, daha sonra yargılama sırasında 15'ten küçük olacak şekilde yasanın düzeltilmesi sonucu niteliği değişen rızaen ırza geçme suçunun kast ögesi itibariyle oluşmayacağı gözetilmeyerek sanığın TCK.nun 416/3, 80. maddeleri ile mahkumiyetlerine karar verilmelidir.
                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:340       Okuma:2865 
4.CD.
E: 1994/5394 K: 1994/7855
7.10.1994
 • MÜHÜR BOZMA
 • EKSİK İNCELEME
      TCK 274


ÖZET: Mühür bozma suçunun oluşabilmesi için; konulan mührün, bir yasa hükmü ya da mühürlemeye yetkili makamın yasaya uygun buyruğu uyarınca konulmuş olması gerekir.
      Sanık savunmasında; işyerinin eski ortağı adına alınmış suç tarihinde geçerli ruhsatı bulunduğunu, işyerinin 3572 ve 2559 sayılı Yasalara aykırı olarak mühürlendiğini ileri sürmektedir. Mühürleme işlemine karşı İçişleri Bakanlığı'na yaptığı başvuru üzerine Bakanlık müfettişlerince yapılan soruşturma sonucunda belediye başkanı ile üç belediye görevlisinin, görevde yetkiyi kötüye kullanma ve görevi savsama suçunu işledikleri kabul edilerek haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda; mühürlenen işyerine ait ruhsatın suç tarihinde geçerli olup olmadığı araştırılmalı, müfettiş raporunun 3572 ve 2559 sayılı Yasa hükümleriyle birlikte incelenerek mühürleme işleminin yasaya uygun olup olmadığı tartışılmalıdır.

                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:339       Okuma:3454 
4.CD.
E: 1994/3646 K: 1994/6634
14.9.1994
 • TEHDİT
 • ERTELEME
      TCK 191 TCK 188 TCK 61 TCK 456 TCK 95 TCK 81, 647 SK 6


ÖZET: Öfke, suç kastını kaldırmaz. Öfkeyle söylenen tehdit suç oluşturur. Bu durumda koşulları bulunduğu taktirde, yalnızca TCK.nun 51. maddesindeki öngörülen yasal indirim uygulanabilir. Tehdidin ciddi olup olmadığı hususu, tehdit edici sözlerin gerçekleşme olasılığı ve mağdurun iradesini etkileme derecesi ölçüleri içinde önceden bir bir sayılması olanaksız etkenler gözetilerek değerlendirilmelidir.
      Sanığın, 3506 sayılı Yasa ile 647 sayılı Yasanın 6. maddesinin değiştirilmesi sonucu ertelenen cezasının TCK.nun 95. maddesi ile çektirilmesine karar verilmesi gerekirken 81. maddesi ile artırma yapılması yasaya aykırıdır.
      Geçmişte para cezası dışında özgürlüğü bağlayıcı cezaya da hüküm giyen sanık hakkında hükmolunan cezalar ertelenmemelidir.

                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:338       Okuma:3298 
3.CD.
E: 1994/5124 K: 1994/8435
5.10.1994
 • NAKLİYELİ EMVALİN MAMUL HALE GETİRİLDİKTEN SONRA TAŞINMASI
      6831 SK 100/SON 6831 SK 111/A


ÖZET: Nakliyeli olan emvali atölyesinde mamul hale getiren sanığın, bunu başka yere taşıması için nakliyesini yenilemesi gerekir. Nakliye yenilenmeden kaçak olmayan emval taşımak Orman Yasasının 100/son maddesindeki suçu oluşturur. Bu eylemden sanığın aynı yasanın 111/a maddesi gereğince idari para cezasıyla tecziyesi gerekir.
                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:337       Okuma:3276 
3.CD.
E: 1993/15412 K: 1994/2759
31.3.1994
 • YENİDEN TARLA AÇMAK
 • TARLA AÇILAN YERİN FAZLA OLMASINA BAĞLI CEZADA ARTIRIM
 • AĞAÇLANDIRMA GİDERİ
 • AVUKATLIK ÜCRETİ VE KARAR HARCI
      6831 SK 93/2-3 6831 SK 114


ÖZET: Kesinleşmiş orman tahdidi içinde bulunan orman alanında yeniden tarla açan sanığın eylemi, Yasanın 93/2. maddesinde yer alan suçu oluşturur.
      Şartları mevcut olmayan yasal artırıcı sebebe dayanılarak ve suçun işlenmesi tarzındaki vahamet açıklanmadığı gibi uygulama maddesindeki azami had da aşılmak suretiyle fazla ceza tayini yasaya aykırıdır.
      Yasanın 114. maddesi ile re'sen ağaçlandırma giderine hükmolunurken müdahil idarenin talep ettiği miktar ile bağlı kalma zorunluluğu yoktur.
      Davayı vekil marifetiyle takip eden müdahil Orman İdaresi lehine maktu avukatlık ücreti tayin edilmelidir.
      Noksan nisbi karar harcına hükmolunması yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:336       Okuma:3381 
2.CD.
E: 1994/8051 K: 1994/7501
29.6.1994
 • TÜRK CEZA KANUNUNUN 59. MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDA TAKTİR HAKKI VE GEREKÇE
      TCK 59 647 SK 4 647 SK 6


ÖZET: TCK.nun 59. maddesinin uygulanması ve uygulanmaması isteğe bağlı olmayıp, hakimin taktirine bağlıdır.
      Mahkemenin sanık hakkında oluşa, dosya içeriğine ve değerlendirdiği kişiliğine göre, temel cezaları alt sınırı aşarak tayin etmiş, 647 sayılı yasanın 4. ve 6. maddelerini uygulamamış olması karşısında, bunun tabi sonucu olarak TCK.nun 59. maddesi yönünden değerlendirme yapmaması ve bu maddenin uygulanmama gerekçesini göstermemesi yasaya aykırı değildir.

                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:335       Okuma:3268 
1.CD.
E: 1994/3089 K: 1994/2994
28.9.1994
 • SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI
      CMUK 226 CMUK 251


ÖZET: Yargılandığı suçtan tutuklu bulunan, başka bir suçtan tutuklu veya cezası infaz edilmekte olmayan, sadece cezai ehliyeti konusunda rapor aldırılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edilen, durumu CMUK.nun 226. maddesinde yazılı koşullardan hiçbirisine uymayan ve duruşmadan vareste tutulması isteği bulunmayan sanığın, C. savcısının esas hakkındaki mütalaasını söylediği ve kendisinin savunmasını ve son sözünü bildireceği oturumlara iştirak ettirilmemesi savunma hakkının kısıtlanmasıdır.
                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:334       Okuma:3367 
1.CD.
E: 1994/1979 K: 1994/2858
20.9.1994
 • ÖLDÜRMEK
 • TAHRİK
 • SANIĞIN OLAY ZAMANI UYUŞTURUCU ALMIŞ OLMASI
      TCK 51/1 TCK 48/2 TCK 450/5


ÖZET: Maktül kader ile maktül Sabahattin'in ilişki kurması, gayrimeşru zeminde olan sanık lehine tahriki oluşturmaz.
      Uyuşturucu bağımlısı olmayan, zaman zaman uyuşturucu kullanan sanığın, olay zamanı uyuşturucu almış olsa dahi TCK.nun 48/2. maddesinde tarifini bulan bu ihtiyari durumu cezai sorumluluğunu etkilemez.

                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:333       Okuma:3808 
CGK.
E: 1994/4-207 K: 1994/231
24.10.1994
 • KENDİLERİNE TEBLİĞ YAPILMASI CAİZ OLANLARIN O DAVADA HASIM OLMASI
 • YEDİEMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA
      7201 SK 16 7201 SK 39 7201 SK 54 TCK 276/1


ÖZET: Yediemin yükümlülüğünden kaçınma suçunun oluşması için; usulüne uygun tebligata rağmen mahcuz malların satış mahallinde hazır bulundurulmaması, sanığın satış gününü bilmesine rağmen kendisine teslim edilen eşyaları hazır bulundurmayarak, bilerek satışa engel olması gerekir.
      Maddi olayda; haczedilen eşyayı belli günde satış yerine getirmesi için yediemin olan sanık adına çıkarılan tebliğ kağıdının, icra dosyasının borçlusu olan kocaya tebliğ edildiği, koca tarafından da bu tebligatın sanığa bildirilmediği savunulmaktadır. Tebligat yasasının 39. maddesi ; kendilerine tebligat yapılması caiz olan kimselerin o davada hasım olarak ilgileri olduğu taktirde muhatap namına kendilerine tebligat yapılamayacağı hükmünü içerdiğinden, sanığın geçersiz olan tebligatı öğrenip öğrenmediğinin, tebligatı alan boçlu koca da dinlenerek araştırılması, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:332       Okuma:3716 
CGK.
E: 1994/5-173 K: 1994/204
3.10.1994
 • EN SON SÖZÜN SANIĞA VERİLMESİ
      CMUK 251


ÖZET: Son soruşturma sonucunda ilk kez hüküm kurulurken duruşma, sanığın son sözü ile bitirilmelidir. Bozmadan sonra başlayan ve gerek uyma, gerekse direnme (ısrar) kararıyla sona eren aşamada da bu zorunluluk aynen geçerlidir.
      Maddi olayda, Yerel Mahkemece direnme kararı verdiği oturumda hazır bulunan sanıklardan son sözlerini sormadan hüküm kurulduğundan, hüküm usuli yönden yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:331       Okuma:3649 
10.CD.
E: 1994/7307 K: 1994/11154
20.9.1994
 • ÇEKİN ÖDENMESİ İÇİN İBRAZ SÜRESİ
      6762 SK 708/1, 3167 SK


ÖZET: Çek; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse, muhataba yasal bir aylık süre içinde ibraz edilmesi gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:330       Okuma:3585 
10.CD.
E: 1994/8661 K: 1994/11049
20.9.1994
 • MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDAKİ KANUNA İLİŞKİN SUÇLARDA YETKİLİ MAHKEME
      115 SK 7


ÖZET: Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanuna ilişkin kişilerin ceza yargılamasında yetkili mahkeme, İdare Kurulunun bulunduğu yer mahkemesidir.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:329       Okuma:3562 
10.CD.
E: 1994/7102 K: 1994/10158
4.7.1994
 • KARŞILIKSIZ ÇEK
 • BANKANIN ŞİKAYET HAKKI
 • BEYAZ CİRO
      3167 SK 16/1-2


ÖZET: Karşılıksız çek keşide etmek suçunda; çeki Takas Odası'na verdiği için yasal ve yetkili hamil sayılan bankanın ve çeki beyaz ciro ile elinde bulunduranın şikayet hakkı vardır.
                                                    (YKD. KASIM 1994)
  Ekleyen  25.3.2004 1:20 Sıra No:328       Okuma:3332 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 282
259. sayfa (Toplam 282 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale