Giriş   
Zaman: 24 Haz 2018 10:50
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
4.CD.
E: 1994/3727 K: 1994/6821
20.9.1994
 • YARALAMA
 • SUÇTA MEMURLUĞA AİT ARAÇ KULLANMA
 • EK SAVUNMA HAKKI
      TCK 281 TCK 456, CMUK 258


ÖZET: TCK.nun 281. maddesindeki memurluğa ait aracı kullanma deyimi, aracın özgülenme amacı doğrultusunda silahı ateşleyerek ya da yönelterek işleme anlamına gelir. Tabancanın kabzası ile vurma silahı kullanma sayılmaz.
      TCK.nun 281. maddesinin uygulanmasıyla ağırlaşan suç niteliğine göre ek savunma hakkı verilmesi gerekir.

                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:363       Okuma:3510 
4.CD.
E: 1994/332 K: 1994/3841
20.4.1994
 • ZORLAMA
 • AYIRDETME GÜCÜ
      2253 SK 12/2, TCK 59 TCK 188/1 TCK 191 TCK 308 TCK 61 TCK 488/2


ÖZET: Tehdit suçunda, tehdit edilerek yapılması istenilen husus mağdurun gücü dışında ise; eylemin, TCK.nun 191. maddesine girip girmediği, sanık mağduru tehdit ederek kendisine ait fotoğrafı geri vermesini istemişse; eyleminin, TCK.nun 308, 61. maddelerine girip girmediği tartışılmalıdır.
      Sanığın ayırtetme gücünü yargıç, uzmanlara ve somut kanıtlara baş vurarak çözmek durumundadır.

                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:362       Okuma:3513 
4.CD.
E: 1993/10056 K: 1994/3614
22.3.1994
 • HEYETE SÖVME
      TCK 268, 2972 SK 30, YİBK. 20.9.1939 VE 1937/32, 1939/51 S.


ÖZET: Köy kanununda sözü edilen işleri çözmek amacıyla görüşme için yeter sayısı bulunan köy ihtiyar kurulu toplantılarında meydana gelen sövme eylemleri, (TCK.nın 268. maddesindeki suçu oluşturur.
      Olayımızda, köy muhtarı ile ihtiyar kurulu üyelerinden üçünün, olay tarihinde yaptıkları toplantı sırasında hakarete uğradıklarının iddia edilmesi karşısında; yedek üyelerin hukuki ve/veya fiili nedenlerin bulunması durumunda asıl üyelerin yerine geçebileceği de gözetilerek 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 30. maddesindeki yeter sayı koşulunun varlığının araştırılması, sonucuna göre hukuki belirlenmesi gerekir.

                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:361       Okuma:3638 
3.CD.
E: 1994/7049 K: 1994/9466
24.10.1994
 • ORMANDAN DAL ODUNU KESMEK
 • TAZMİNAT
      6831 SK 91/5 6831 SK 113, TCK 81/3, 647 SK 5


ÖZET: Sanığın kestiği dal odunun dikili ağaç kesiminden elde edildiğine dair delil bulunmamasına göre eylemi, Yasanın 91/5. maddesini ihlal eden suçu oluşturur.
      Mahkemece kabul edilen suç vasfına göre, Yasanın 113. maddesi uyarınca tazminata hükmedilmesi gerekirken, emvalin müsadere edilmediğinden bahisle tazminat isteminin reddine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:360       Okuma:3676 
3.CD.
E: 1994/6206 K: 1994/9453
24.10.1994
 • AĞAÇ KESMENİN AÇMA SUÇUNUN UNSURU OLMASI
 • NİSBİ HARCIN TAYİNİ
      6831 SK 93/2 6831 SK 91/1


ÖZET: Sanığın eski tarlasına bitişik ormandan beş adet kızılcam ağacı kesip 1338 m2 alanı açarak tarlasına ilave yaptığı belirlenmiş olmasına göre, ağaç kesmenin açma suçunun unsuru olduğu gözetilmeli, kesme suçundan ayrı ceza tayin edilmelidir.
      Orman kanununun 91/1. maddesince tayin edilen temel para cezası suç tarihine göre 160.000 lira olduğu halde, fazla tayini yasaya aykırıdır.
      Nisbi harcın tazminat ve ağaçlandırma gideri üzerinden tayini gerekir.

                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:359       Okuma:3505 
3.CD.
E: 1993/13159 K: 1993/17102
23.12.1993
 • ORMANDAN AĞAÇ VE DAL KESMEK
      6831 SK 91, TCK 79


ÖZET: Sanığın, dava konusu emvalin tamamını ev ihtiyacı için ormandan kestiğini ikrar etmesine, kesimin ayrı zaman ve yerlerde yapıldığı hususunda bir delil bulunmamasına göre; eylem, yakacak nitelikli ağaç kesmekten ibaret olup ayrıca dal kesmekten ceza tayini yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:358       Okuma:3304 
2.CD.
E: 1994/6615 K: 1994/8865
15.9.1994
 • TEMYİZİ MÜMKÜN OLMAYAN MÜSADERE KARARLARI
      TCK 36, CMUK 392/2


ÖZET: Maddi olayda; ruhsatlı silahlar üzerindeki numaraların sanık tarafından değiştirildiğine dair delil bulunmadığından Ağır Ceza Mahkemesince beraat kararı verilmiş ise de bu değişiklik nedeniyle uymayan ruhsatların İdarece iptalinden sonra Sulh Ceza Mahkemesince silahların bizatihi suç teşkil etmesi nedeniyle TCK.nun 36. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiştir. Müsadereye, CMUK.nun 392/2. maddesi uyarınca duruşma açılmaksızın evrak üzerinde karar verilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Duruşma açılmaksızın verilen bu kararların itirazı kabil olup temyizi mümkün değildir.
                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:357       Okuma:3345 
2.CD.
E: 1994/6855 K: 1994/8700
13.9.1994
 • ASKERLİK YAPANLARIN ASKERE GİTMEDEN ÖNCE İŞLEDİKLERİ SUÇLARA AİT DAVALARIN TERHİSE KADAR GERİ BIRAKILMASI
      TCK 571 TCK 102/5 TCK 104/2, 353 SK 20


ÖZET: TCK.nun 571. maddesinde yazılı sarhoşluk suçunun gerektirdiği cezanın üst sınırı iki yıl hapis olduğundan, askerlik hizmeti yapan sanık hakkında davanın 353 sayılı yasanın 20. maddesine göre terhisine kadar geri bırakılması yasaya aykırıdır. Bu geri bırakma, sanık aleyhine sonuç tevlit etmeyeceğinden suç tarihi ile inceleme tarihi arasında üç yıllık zamanaşımının tahakkuk ettiği dikkate alınıp kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:356       Okuma:3314 
1.CD.
E: 1994/3258 K: 1994/3185
10.10.1994
 • YARGILAMANIN YENİLENMESİ
      CMUK 335 VD.


ÖZET: Yargılamanın yenilenmesinin kabulü halinde üç evreli inceleme gerekmektedir. İlk evrede; istemin kabule şayan olup olmadığının mahkemesince evrak üzerinden incelenmesinde, ikame olunan vakıa ve kanıtların önceden ileri sürülmeyen ve tamamen yeni nitelik taşıyan yapıda olması ve gerek bağımsız olarak nazara alındığında ve gerekse toplanmış diğer kanıtlarla birlikte tahlil olunduğunda, hükümlü lehine değerlendirmeye ve önceki hükmü değiştirmeye mahkemeyi yönlendirecek ciddiyette bulunması zorunludur. İkince evresi; kabule şayan görüldüğünde ilk soruşturma niteliğinde kanıtların toplanması, üçüncü evresi ise; kanıtların yargılamanın yenilenmesini gerektirir ciddiyette ise, son soruşturma duruşmanın açılmasıdır. İlk evreden niteliksiz iddialarla kanıt toplamaya ya da bu safha aşılarak duruşmalı incelemeye geçilemez.
      Maddi olayda, hükümlünün silah kullanan ve yargılamayı yapan kişi olmadığına dair savunması reddedilmiş, mağdurun kendisini hükümlü Arif'in yaralamadığı beyanı kabul edilmez görülmüştür. Aynı beyanın yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrarlanması ve destek olmak üzere bir başka tanık gösterilmesi, kesin hükümden dönülmesini gerektirecek ve duruşma açılmasını haklı ve gerekli saydıracak ciddiyette kabul edilmemelidir.

                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:355       Okuma:3377 
1.CD.
E: 1994/2431 K: 1994/2977
27.9.1994
 • ADAM ÖLDÜRMEK
 • ONSEKİZ YAŞINI BİTİRMEYENLERE CEZA TAYİNİ
      TCK 448 TCK 51/2 TCK 55/3 TCK 59 TCK 33


ÖZET: Canavarca bir his sevki ile adam öldürmek, işkence tazip ile adam öldürmek eylemlerinde, sadist bir duygu ve düşüncenin eyleme egemen olması gerekir.
      Küçük yaştaki sanığın, olay gecesi zorla ırzına geçen maktülü bu olayın doğurduğu şiddetle gazap ve üzüntünün etkisiyle penisini kesip, ardı ardına yaptığı bıçak darbeleriyle öldürdüğünün anlaşılması karşısında, hakkında TCK.nun 448, 51/2, 55/3, 59. maddeleri uygulanarak cezalandırılması gerekir.
      Uygulanan yasa maddeleri gereği yirmidört yıl ağır hapis cezası tayin edilen sanığa, TCK.nun 55/3. maddesi gereğince her fiil için verilecek ceza ondört yıldan fazla olamayacağından, 59. madde gereğince indirimin ondört yıl hapis cezası üzerinden yapılması gerekir.

                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:354       Okuma:3291 
CGK.
E: 1994/4-171 K: 1994/230
24.10.1994
 • KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK
 • MANEVİ TAZMİNAT
      TCK 38 TCK 193/2


ÖZET: Ceza mahkemelerinin manevi tazminata hükmedilmesi yetkisi fiilin "şeref ve haysiyeti" ihlal etmesi koşuluna bağlı tutulmuştur. Kişi ve ailelerin şeref ve haysiyetinin ihlali halinde uygulanması gereken TCK.nun 38. maddesine dayanılarak özgürlük aleyhine işlenen suçlardan olan konut dokunulmazlığını bozmak suçunda, manevi tazminata hükmedilemez. Maddi olayda; olay gecesi mağdurelerin daveti üzerine katılanların evine giren ve başkaca bir suç işlemeyen sanıkların konut dokunulmazlığını bozmak suçundan dolayı manevi tazminat ile sorumlu tutulmaları yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:353       Okuma:3596 
CGK.
E: 1994/1-193 K: 1994/225
17.10.1994
 • KASTIN AŞILMASI SURETİYLE ADAM ÖLDÜRMEK
 • ERTELEME
 • GEREKÇESİZ ASGARİ HADDİN ÜSTÜNDE CEZA TAYİNİ
      TCK 452/1 TCK 50 TCK 29/SON, 647 SK 6


ÖZET: Emniyet Müdürlüğünde Koruma Şube Müdürü olan sanığın, olay gecesi kavga eden iki grubu ayırırken tuttuğu kişilerle yere düştüğü ve altta kaldığı, silahının alınmaya yeltenilmesi üzerine korkutmak, bertaraf etmek ve onlardan kurtulmak için hedef gözetmeksizin bilerek, isteyerek ateş ettiği, kurşunlardan birinin maktülü yaraladığı, yaralanan maktülün kurtarılamayarak öldüğü anlaşılmakla birlikte, önceden tanımadığı kavgacılarla arasında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmadığı, yaralanan maktülü hastaneye götürerek kurtarılmasına çalıştığı, hedef gözetmeksizin ateş ettiği gözetildiğinde öldürme kastı bulunmadığı anlaşılan sanığın saptanan eylemi, kastın aşılması suretiyle adam öldürme suçunu oluşturur.
      Ancak Sanık, yasanın verdiği yetkiyi kullanırken bir el ateş ederek kurtulması mümkünken, iki el ateş etmek suretiyle aşırılığa kaçmıştır.
      Sanığın kişiliğinde ve oluşta olumsuz bir yön saptanamadığı, sair halleri yönünden aleyhte bir belirleme ve bilgi bulunmadığı, yüklenen suçu yasal görevini yapmak isterken işlediği nazara alındığında, verilen cezanın ertelenmesi gerekir.

                                                    (YKD. OCAK 1995)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:352       Okuma:3479 
10.CD.
E: 1994/7318 K: 1994/11215
20.9.1994
 • ÇEKİN ÖDEME SÜRESİ
      6762 SK 692 6762 SK 707, 3167 SK 16


ÖZET: Çek, görüldüğünde ödenir. Ödeme konusunda çek üzerinde herhangi bir kayıt konulmuş olması bu kaydın yazılmamış olmasını gerektirdiğinden, çeki geçersiz kılmaz. Yasada belirli değer unsurları taşıyan suç konusu çekin ibrazında karşılıksız çıkması halinde suç oluşturur ve şikayet süresi başlar.
                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:351       Okuma:3071 
10.CD.
E: 1993/12479 K: 1994/1695
15.2.1994
 • ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 • ŞİKAYET HAKKI
      3167 SK 7, 5584 SK 17, TCK 80


ÖZET: Karşılıksız çek keşide etmek suçunda şikayet hakkı, çeki ibraz eden hamil ile bunun rücu hakkına sahip bulunduğu çek arkasındaki ciro silsilesi içinde imzaları bulunan kişilere aittir.
      Çek Yasasına göre zorunlu olan ihtaratın Posta Kanununda belirtilen iadeli taahhütlü mektup almaya yetkili kişiye yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır. Sanığın birden fazla suç işlediği belirlenmesi halinde TCK.nun 80. madde koşullarının uygulanıp uygulanmayacağı da tesbit edilmelidir.

                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:350       Okuma:3174 
9.CD.
E: 1994/4360 K: 1994/4379
14.9.1994
 • HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN 466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEĞİNDE BULUNMAK
      466 SK 1


ÖZET: Hükmedilecek manevi tazminatın; davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle zenginleşme sonucu doğurmayacak şekilde hak ve nesafet kurallarına uygun makul ve makbul bir miktar olarak tayin ve tesbit edilmelidir.
                                                    (YKD. ARALIK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:20 Sıra No:349       Okuma:3124 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 284
259. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale