Giriş   
Zaman: 10 Haz 2023 01:40
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
3.CD.
E: 2007/9104 K: 2007/6098
16.7.2007
 • EŞE KARŞI ETKİLİ EYLEM
      5237 SK 86/2, 5237 SK 86/3, 5252 SK 9, 765 S TCK 456/4, 765 S TCK 457/1, 765 S TCK 95/2


ÖZET: Hükümlünün sübut bulan eşine etkili eylem suçundan dolayı hakkında 765 sayıl yasanın 456/4, 457/1, 81/2-3, 95/2. maddeleri uygulandığında oluşan sonuç ceza ile 5237 sayılı yasanın 86/2, 86/3-a maddeleri uygulandığında oluşan sonuç cezalar karşılaştırıldığında, 765 sayılı yasanın lehe olduğu görüşünde isabetsizlik bulunmamaktadır.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4142       Okuma:24603 
3.CD.
E: 2006/8577 K: 2007/5866
11.7.2007
 • KAÇAK ET SATMAK
 • TECİLLİ CEZANIN AYNEN İNFAZI
 • TEKERRÜRE ESAS CEZA
      5179 SK 29, 5237 SK 51, 5237 SK 2, 5237 SK 58


ÖZET: Aynen infazına karar verilen kararda; sanık hakkında kaçak et satmak suçundan 560 sayılı KHK ve 4128 sayılı yasanın 18/A-G maddeleri uyarınca ağır para cezasına hükmedilmiş, ancak kaçak et satmak suçu için 5179 sayılı yasanın 29. maddesi ile yeni yaptırımlar getirtilip idari para cezaları öngörüldüğünden, bu değişikliğe göre tecilli ilamın aynen infazının mümkün olup olmadığı değerlendirilmelidir.
      Tekerrüre esas alınan karardaki para cezasının ödenmemesi üzerine hapis cezasına çevrilerek infaz edildiği ve bihakkın tahliye tarihi sonraki suç tarihinden sonra olması karşısında tekerrür nedeniyle arttırım yapılamayacağı gözetilmelidir.

                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4141       Okuma:24977 
2.CD.
E: 2007/6641 K: 2007/9651
28.6.2007
 • BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA
 • KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
      5237 SK 50/3, 5237 SK 5374


ÖZET: Sanık hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının ertelenmiş olması nedeniyle belli haklardan yoksun bırakılma cezasına hükmedilmemesi yerindedir.
      Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık hakkında belirlenen 30 gün hapis cezasının seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunludur.

                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4140       Okuma:24041 
2.CD.
E: 2007/3381 K: 2007/7140
21.5.2007
 • BİLİRKİŞİ
 • BİLİRKİŞİNİN BELİRLENMESİ
      5271 SK 64/1


ÖZET: Keşifte dinlenen ve raporu hükme esas alınan bilirkişinin katılan kurumda elektrik mühendisi olduğu gözetilmelidir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4139       Okuma:23768 
CGK.
E: 2006/8-179 K: 2007/57
6.3.2007
 • HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK
 • GÖREVLİ MAHKEME
      765 S TCK 312/2, 5237 SK 216, CMUK 394/D, 5271 SK 250, 5271 SK 252


ÖZET: 1-Gerek 765 sayılı yasanın 312/2, gerekse 5237 sayılı yasadaki karşılığını oluşturan 216. maddesindeki suç, 5190 sayılı yasanın 1. maddesi ile 1412 sayılı CMUK.na eklenen 394/a ve 5271 sayılı yasanın 250. maddelerince oluşturulan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanında yer almamaktadır.
      2- 5219 sayılı yasa ile CMUK.na eklenen 394/d maddesi uyarınca açıkca 1412 sayılı yasanın 262. maddesinin 394/a maddesinde belirtilen suçlar bakımından uygulanamayacağına ilişkin hüküm ile 5271 sayılı yasanın 252/1-g hükmü uyarınca "değişen suç vasfı itibariyle diğer mahkemeler açısından geçerli olan görevsizlik kararı verme yasağı" özel görevli mahkemeler yönünden geçerli değildir.
      3- 5190 sayılı yasanın geçici 2. maddesi uyarınca; kapsama girmeyen yada kapsam dışı kalan suçlar yönünden, yargılaması sonuçlanmayan dosyalar hakkında özel yetkili ağır ceza mahkemelerince dosyaların görevli ve yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya mahkemelere gönderilmesine karar verilmelidir.
      4- "Üst dereceli mahkemenin daha güvenceli olduğuna" ilişkin ilke, anılan mahkemenin özel ve belli suçlara bakmakla yetkili kılınması ve genel kuralların dışında kendine özgü bir yargılama sistemini uyguluyor olması karşısında, görev kapsamı dışındaki suçların sanıkları yönünden geçerli sayılmamalıdır.
      5- Üst dereceli mahkemelerin görevlerine devam edeceğine ilişkin 5235 sayılı yasanın geçici 1. maddesindeki hüküm, anılan yasanın 10, 11 ve 12. maddelerinden kaynaklanan ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yasalar nedeniyle genel mahkemeler arasında doğacak görev sorunlarını çözmeye yönelik olup, bu hüküm özel görevli ağır ceza mahkemeleri yönünden geçerli bulunmamaktadır.

                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4138       Okuma:25317 
CGK.
E: 2007/17 HD-16 K: 2007/28
13.2.2007
 • İCRA İFLAS SUÇLARINDA ŞİKAYET
      2004 SK 346, 2004 SK 347, 2004 SK 248, 2004 SK 349


ÖZET: 1- İcra İflas Yasasında yer alan ve şikayete tabi kılınan suçlarda şikayet, İİK.nın 347. maddesinde belirtilen süreler içinde, aynı yasanın 348 ve 349. maddeleri uyarınca icra mahkemesince yapılmalıdır.
      2-Bu suçlarla ilgili dava açma yöntemi, İİK.nun 349. maddesinde açıkca belirtilmiş bulunduğundan, şikayet yasanın 346. maddesi uyarınca yetkili kılınan İcra Ceza Mahkemesine yapılmalı ve bu suçlarla ilgili soruşturmalarda 5271 sayılı yasa hükümleri değil, İİK.nın hükümleri uygulanmalıdır.
      3-Şikayete tabi olduğu bu suçlarla ilgili 5271 sayılı yasanın 170. maddesi uyarınca iddianame düzenlenmesine gerek bulunmadığı gibi, anılan yasanın 170. ve devamı madde hükümlerinin de bu suçlar yönünden uygulanmasına olanak bulunmamaktadır.
      İİK.nun 331. maddesinde düzenlenen ve kovuşturulması şikayete tabi kılınan Alacaklısını Zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltmek belirtilen süreler içinde yetkili İcra mahkemesine yapılmalıdır.

                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4137       Okuma:24907 
11.CD.
E: 2007/486 K: 2007/1138
26.2.2007
 • ZORUNLU MÜDAFİİ
 • TEMYİZ
      5271 SK 150, CMUK 310


ÖZET: Hüküm, zorunlu müdafiin yüzüne karşı verildiğine göre, temyiz süresi bu tarihten itibaren başlar.Sanığa tebligat yapılarak temyiz hakkı tanınacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4136       Okuma:26226 
11.CD.
E: 2006/8859 K: 2007/803
14.2.2007
 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
 • MÜDAFİ TAYİNİ
 • HAK YOKSUNLUĞU
      5237 SK 53/1, 5237 SK 204, 5271 SK 150


ÖZET: Resmi belgede sahtecilik suçunun üst sınırı beş yıl hapis cezası olduğundan, son duruşmada müdafinin hazır bulundurulması gerekir.
      5237 sayılı yasa ile uygulama yapıldığı taktirde, kararda gösterilmese bile 53. madde uyarınca hak yoksunluğuna karar verilir.

                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4135       Okuma:27145 
10.CD.
E: 2007/6016 K: 2007/7436
18.6.2007
 • KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK
 • ÖDEME YASAĞI
 • ÖDEMEDEN MEN TALİMATI
      3167 SK 16, 6762 SK 711


ÖZET: Çekin rızası dışında elinden çıktığı belirtilip ödemeden men talimatı verilmesi, karşılıksız çek keşide etmek suçundan dolayı ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 3167 sayılı yasanın 16/b-2. maddesinde belirtilen ödeme yasağı kavramı, mahkemelerce verilen ve çek bedelinin bloke edildiği ödeme yasağı kararlarını ifade etmekte olup, keşidecinin TTK.nın 711/3. maddesine dayanarak mahkemeden karar istemeksizin verdiği ödemeden men talimatlarının şikayet hakkının doğumuna etki etmeyeceği ve tek başına suçun oluşumunu engellemeyeceği gözetilmelidir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4134       Okuma:26389 
10.CD.
E: 2006/12505 K: 2007/5296
7.5.2007
 • KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
 • UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK
 • TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK KARARI
      5237 SK 191


ÖZET: Bir kişide uyuşturucu madde kullanımının tıbben saptanması, aslında uyuşturucu madde bulundurmayı da ortaya koyan güçlü bir kanıttır. Bu durumda failin uyuşturucu madde bulundurmak eyleminden cezalandırılması, ayrıca uyuşturucu maddeyi kullanması nedeniyle hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmelidir. Ancak tedavi süresi ve tedavi edecek kurumun belirlenmesi doğru değildir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4133       Okuma:25908 
9.CD.
E: 2007/4279 K: 2007/4149
14.5.2007
 • KAMU DAVASINA KATILMA
      5271 SK 238/2


ÖZET: Yargılama aşamasında şikayetçilere kamu davasına katılmak isteyip istemedikleri sorulmalıdır.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4132       Okuma:24757 
9.CD.
E: 2006/7781 K: 2007/4039
10.5.2007
 • SİLAHLI ÖRGÜT
 • ETKİN PİŞMANLIK
      5237 SK 58, 5237 SK 221


ÖZET: 1-Silahlı örgüt üyesi olup kendiliğinden örgütten ayrılarak teslim olan sanığın örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak edip etmediği veya yaptığı açıklamaların doğruluğu Emniyet Genel Müdürlüğünden sorulup araştırıldıktan sonra hukuki durumunun tayin ve taktiri gerekirken, 5237 sayılı TCK.nın 221. maddesi hükümlerinin terör suçları için uygulanmayacağından bahisle etkin pişmanlık hükmünün uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
2-Kabule göre de;
5237 sk.nun 58. maddesi, örgüt mensubu olan sanık hakkında tayin olunan hapis cezasının infazı sırasında ve infazdan sonra uygulanmak üzere denetimli serbestlik tedbiri uygulamaları getirmiştir.Bu husus ceza değil cezaya bağlı olarak uygulanacak infaz rejimi ile ilgili olup kazanılmış hak oluşturmaz.

                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4131       Okuma:26054 
8.CD.
E: 2005/2819 K: 2007/3571
9.5.2007
 • HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
      5237 SK 154, 765 S TCK 513


ÖZET: Sanıkların sürerek tecavüzde bulunduğu iddia edilen yerin köy tüzel kişiliğine ait veya öteden beri köy halkının ortak kullanılmasına bırakılmış mera, harman yeri, yol, sulak gibi yerlerden olup olmadığı tapu kaydı ve diğer tüm belgeler getirtilip yöntemince yapılacak keşifte saptanıp sonucuna göre karar verilmelidir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4130       Okuma:25547 
8.CD.
E: 2007/1787 K: 2007/3112
16.4.2007
 • BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA
      5237 SK 53


ÖZET: Sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK.nın 3/1. fıkrasının a,b,de ve e bentlerinde belirtilen haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, c bendindeki haklardan ise, 53/3. madde ve fıkraları uyarınca koşullu salıverilmelerine kadar yoksun bırakılmalarına karar verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4129       Okuma:25309 
8.CD.
E: 2006/3420 K: 2007/1984
14.3.2007
 • MALA ZARAR VERME
 • YAKARAK MALA ZARAR VERMEK
      5237 SK 151/1, 5237 SK 152/2,5237 SK 170/1-A


ÖZET: Müdahillere ait otomobil, garaj ve konutlara yakarak zarar veren sanıkların eylemleri, 5237 sayılı TCK.nın 151/1, 152/2-a madde ve fıkralarında düzenlenen yakara mala zarar verme suçunu oluşturur, 5237 sk.nun 170/1-a maddesindeki suçu oluşturmaz.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4128       Okuma:23125 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 284
8. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale