Giriş   
Zaman: 22 Nis 2018 19:58
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
11.CD.
E: 2006/765 K: 2006/3493
26.4.2006
 • DELİLLERİN TOPLANMASI
      5271 SK 191, 5271 SK 206, 5271 SK 216


ÖZET: Dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan sanıklar hakkında yapılan yargılama sırasında, işyeri çalışanı olan tanığın teşhis tutanağında sanıkları teşhis ettiğini belirtmesine rağmen, hazırlık ifadesinde alışveriş yapan kişinin işyeri kamerasında tespit edilen "esmer, uzun boylu şahıs" olduğunu bildirmiştir.
Bu durumda gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulması bakımından; zapt edilen kamera görüntülerine ait CD ile bu görüntülere ait dört adet resim incelenip, gerektiğinde tanık ile sanıklar duruşmada yüzleştirilerek, sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin edilmesi gerekir.

                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4112       Okuma:20128 
10.CD.
E: 2007/7843 K: 2007/6301
28.5.2007
 • İNFAZA İLİŞKİN KARARLAR
 • YASA YOLU
      5237 SK 191, 5275 SK 98, 5275 SK 101/3


ÖZET: Hükmün infazı aşamasında 5560 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, lehe olan kanunun değerlendirilmesi konusunda verilen kararlar, 5275 sayılı yasanın 98. maddesi uyarınca verilen bir karar niteliğinde olup, bu kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4111       Okuma:19368 
10.CD.
E: 2007/7857 K: 2007/6298
28.5.2007
 • DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE AYKIRILIK
 • HÜKMÜN AYNEN İNFAZI
 • YASA YOLU
      5237 SK 191/5, 5275 SK 98, 5275 SK 101/3


ÖZET: Hükmün infazı aşamasında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranılmaması nedeniyle verilen hükmolunan cezanın infazına ilişkin kararlar, 5275 sayılı yasanın 98. maddesi uyarınca verilen bir karar niteliğinde olup, bu kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4110       Okuma:19390 
9.CD.
E: 2006/8650 K: 2007/3421
18.4.2007
 • ADLİ PARA CEZASI
 • TEMYİZ SINIRI
      CMUK 305, 5271 SK 286/1


ÖZET: Hükümden önce 21.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5219 sayılı Yasanın 3. maddesi ile CMUK.nun 305. maddesindeki temyiz sınırının 2 milyar liraya çıkarılmış olması hükmolunan para cezasının miktarı karşısında kararın kesin olması nedeniyle CMUK.nun 317. maddesi gereğince temyiz isteğinin reddine karar verildi.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4109       Okuma:19279 
9.CD.
E: 2006/8338 K: 2007/3420
18.4.2007
 • TAKSİRLE YARALAMA
 • YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU
      1219 SK 75,


ÖZET: 1219 sayılı Yasaya tabi olan kişilerle ilgili olarak mesleklerinin icrasından doğan suçlardan dolayı aynı yasanın 75. maddesinin, mahkemelerin uygun görecekleri bilirkişilerin görüşlerine başvurma imkanı saklı üzere, Yüksek Sağlık Şurasından düşünce sorulmasını zorunlu kıldığı, ancak Yüksek Sağlık Şurası son merci olmadığı gibi mütalaaları da bağlayıcı bulunmadığı nazara alınarak, tüm dosya içeriğine göre Adli Tıp Kurumundan sanığın olayda kusurlu olup olmadığını ve derecesinin tespiti yönünden yeniden rapor alınıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve taktiri gerekirken,eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4108       Okuma:19891 
8.CD.
E: 2006/4301 K: 2006/8928
6.12.2006
 • GÖÇMEN KAÇAKCILIĞI
 • TEŞEBBÜS
      765 S TCK 201/A, 5237 S TCK 79,


ÖZET: 5237 sayılı yasanın 79. maddesinde 765 sayılı yasanın 201/a-2 maddesindeki düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle, göçmen kaçakcılığı suçunun bütün hallerine teşebbüsün olanaklı olması ve 201/a-3 maddesindeki insanlık dışı ve onur kırıcı muamele halinde arttırıma ilişkin bir düzenleme de bulunmaması karşısında; Türkiye'den başka ülkelere gitmek isteyen göçmenlerin yolda yakalandığı anlaşıldığına göre, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmelidir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4107       Okuma:19665 
8.CD.
E: 2006/3485 K: 2006/8773
30.11.2006
 • GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETMEK
 • KORKU, KAYGI VE PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK
      65 S TCK 264/7, 5237 SK 170/1-C,


ÖZET: Yerleşik yer olan köyde av tüfeği ile uluorta ateş eden sanığın eylemi, tüm dosya içeriğine göre, olay tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı yasanın 264/7. maddesinde tanımı yapılan suçu oluşturduğu ve sonradan yürürlüğe girip lehe olan 5237 sayılı yasanın 70/1-c maddesi uyarınca uygulama yapılması gerektiği gözetilmelidir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4106       Okuma:19576 
7.CD.
E: 2004/17311 K: 2007/2525
11.4.2007
 • TEFECİLİK
      2279 SK 17, 5237 SK 241,


ÖZET: Aralarında yakın akrabalık ve iş ilişkisi bulunmayanların birbirlerine karşılıksız borç para vermesi düşünülemez.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4105       Okuma:19235 
7.CD.
E: 2004/8505 K: 2007/2411
9.4.2007
 • İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNMAK
      1086 SK 101, 1086 SK 113/A, 2004 SK 72,


ÖZET: HUMK.nın 113/A maddesinde, bu kanunun 101 ve devamı maddeleri uyarınca verilen ihtiyati tedbir kararına aykırı davranışta bulunanların cezalandırılacağı öngörülmüş olup, İhtiyati tedbir kararları İİK.nın 72. maddesi uyarınca verildiğine göre, HUMK.nun 113/A maddesindeki suçun unsurları oluşmaz.Beraat kararı verilmelidir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4104       Okuma:18750 
6.CD.
E: 2004/9409 K: 2006/4564
4.5.2006
 • HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL
 • HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
      765 S TCK 344, 654 S TCK 510, 5237 SK 155


ÖZET: Araba alım satım işi yapan sanığın, kendisine satması için yakınanın bıraktığı aracı satmayıp araç ile ortadan kaybolması şeklinde gerçekleşen eylemi, hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturur.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4103       Okuma:19263 
6.CD.
E: 2004/7760 K: 2006/4059
10.4.2006
 • ÇEKTE KEŞİDE YERİ
 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
 • ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
 • DOLANDIRICILIK
      765 S TCK 32/1, 765 S TCK 345, 765 S TCK 503/1, 5237 SK 297


ÖZET: Suça konu çekte, düzenleme yeri olarak belirtilen yerin kent, ilçe, köy şeklinde yönetim birimi adı olmadığı, bu nedenle TTK.nın 692. maddesinde öngörülen zorunlu unsurun gerçekleşmediği, dolayısıyla belgenin 765 sayılı TCK.nın 345. maddesinde öngörülen özel belgelerden olduğu gözetilerek; eylemin aynı yasanın 79. maddesi yollamasıyla 503/1. maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmelidir.
      Denetime olanak sağlaması bakımından suça konu belgenin dosya içinde bulunması gereklidir.

                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4102       Okuma:19796 
5.CD.
E: 2005/6790 K: 2007/1952
14.3.2007
 • YAŞ TASHİHİ
      5271 SK 218/2


ÖZET: Adli tıp raporuna göre 16 yaşında olan Mağdure ile kardeşinin yaşları arasında altı aydan az bir zaman olduğu, kardeşin resmi bir sağlık kuruluşunda doğmadığı gözönünde bulundurularak, kardeşinin yaşının düzeltilebilme imkanına göre, mağdurenin yaşının düzeltilmesi düşünülmelidir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4101       Okuma:18361 
5.CD.
E: 2006/12130 K: 2006/10052
11.12.2006
 • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
 • IRZA GEÇME
 • DAVAYA KATILMA
      5237 SK 26/2, 5237 SK 109/1, 5271 SK 238/2


ÖZET: Mağdurenin 15 yaşından küçük olması nedeniyle rızasının varlığı, eylemi 5237 sayılı TCK.nın 26/2. maddesi anlamında hukuka uygun hale getirmeyeceği gözetilerek, sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan cezalandırılması gerekir.
      Mağdure, şikayetçi olduğuna göre davaya katılmak isteyip istemediği sorulmalıdır.

                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4100       Okuma:18281 
4.CD.
E: 2005/12930 K: 2007/1426
12.2.2007
 • GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
      5237 SK 257


ÖZET: Sanıkların verdikleri ihale gününün tatile geldiğini anlamaları üzerine değiştirmelerinden sonra bu değişikliği yasaya uygun biçimde üçüncü kişilere duyurmayarak ihale işlemlerini gerçekleştirdikleri biçiminde kabul edilen eylemleriyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olup olmadıkları yada kişilere haksız kazanç sağlayıp sağlamadıkları hususu araştırılmalıdır.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4099       Okuma:19003 
3.CD.
E: 2007/5524 K: 2007/3642
30.4.2007
 • KAZANILMIŞ HAK
 • ERTELEME KARARI
      647 SK 6, 5237 SK 7/2, 5252 SK 9,


ÖZET: Sanık hakkında verilen hapis ve para cezalarının 647 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca ertelenmesine ilişkin verilen karar, Yargıtay tarafından 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren kanunlar nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle bozulmasını müteakiben mahkemesince sanık aleyhine olacak şekilde verilen hapis ve para cezalarının ertelenmesine karar verilmemesi kazanılmış hak ilkesine aykırılık oluşturur.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4098       Okuma:15677 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 284
10. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale