Giriş   
Zaman: 18 Tem 2019 15:30
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
10.CD.
E: 1993/8671 K: 1993/13656
7.12.1993
 • ÇEK
 • SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ
      3167 SK 16


ÖZET: Dava konusu çeklerden dolayı müdahil ibraz eden hamil durumunda olmadığı gibi, çek fotokopileri arka yüzündeki cironun banka ibraz kaşesi altında sonradan yazılmış görünümünde olduğu anlaşıldığından, çek aslı ve muhatap bankaca ibrazında alınmış çek fotokopilerinin tasdikli sureti getirtilip hamiller dinlendikten sonra çekin ne suretle müdahilin eline geçtiği ve cironun ibrazından önce veya alacağın temliki şeklinde olup olmadığı hususları tesbit edilerek, müdahilin şikayet hakkına sahip hamil durumunda bulunup bulunmadığı araştırılıp, sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.
      Ayrıca, sanığın borcunu İcra Dairesine ödediğine dair müşteki vekili tarafından da doğruluğu kabul edilen belgeyi dosyaya ibraz etmiş olmasına göre, çek bedelinin ve %10 tazminat ile gecikme faizini kapsayacak şekilde İcra Dairesine bir ödemenin yapılıp yapılmadığının araştırılması, yapılmış olduğunun anlaşılması halinde 3863 sayılı yasa ile değişik 16/2. maddeden yararlanması gerekeceği gözetilmelidir.

                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:62       Okuma:6631 
10.CD.
E: 1993/9659 K: 1993/13636
7.12.1993
 • HAYVANA ZARAR VERMEK
      TCK 521/1 TCK 522 TCK 119


ÖZET: Sanığın, müştekiye ait atın bacağını kırarak işe yaramayacak duruma koyduğu anlaşılmasına göre, TCK.nun 521/1, 522. maddelerine uygun olan bu eyleminden dolayı ön ödeme yolu ile kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilemez.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:61       Okuma:6398 
10.CD.
E: 1993/6954 K: 1993/12865
23.11.1993
 • 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 • TAHSİL CİROSUNDA ŞİKAYET HAKKI
      3167 SK 16


ÖZET: İş Bankası Şubesine tahsile verilen suç konusu çeklerin karşılıksız olduğunun anlaşılması durumunda, çekleri tahsil cirosuyla iktisap eden İş Bankası, mümessillik sıfatı nedeniyle keşideci hakkında şikayette bulunmak hakkında sahip olduğundan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:60       Okuma:6467 
9.CD.
E: 1993/748 K: 1993/1611
31.3.1993
 • 466 SAYILI KANUNA GÖRE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ
      466 SK 1 466 SK 2


ÖZET: Hükmedilecek manevi tazminatın hak ve nesafet kurallarına uygun, makul ve makbul bir miktar olarak tayin ve tesbiti gerekirken, bu ölçülere uymayacak miktarda az tayin ve tesbiti yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:59       Okuma:6460 
9.CD.
E: 1993/552 K: 1993/1434
17.3.1993
 • 213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 • HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ
      647 SK 4


ÖZET: Hapis cezasının paraya çevrilmesinde, temadi eden suç nedeniyle 10.9.1992 tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret yerine, bir önceki döneme ait asgari ücrete göre uygulama yapılarak sanığa noksan ağır para cezası tayini yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:58       Okuma:6310 
9.CD.
E: 1993/142 K: 1993/1291
10.3.1993
 • TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK
      TCK 383


ÖZET: sanığın eylemi ile yangın olayı arasında illiyet bağı yoksa mahkumiyete karar verilemez.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:57       Okuma:6539 
8.CD.
E: 1993/10676 K: 1993/11955
25.11.1993
 • TAAHHÜDÜ İHLAL
      2004 SK 8 2004 SK 340 (İİK)


ÖZET: Borçlu sanığın ödemede taahhüdünü ihtiva eden icra tutanağında, icra müdürü veya yetkili memurunun imzaları bulunmadığı taktirde bu tutanak ve taahhüt hukuken geçerli sayılmayacağından mahkumiyet kararı verilemez.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:56       Okuma:6283 
8.CD.
E: 1993/9885 K: 1993/11450
16.11.1993
 • PARALARDA SAHTECİLİK
 • TESELSÜL
 • EK SAVUNMA HAKKI
      TCK 316 TCK 318 TCK 80 TCK 81, CMUK 258


ÖZET: TCK.nun 316 ve 318. maddelerinin metninde yer alan taklit ve tağyir edilmiş parayı "tedavüle koymak" sürekliliği de içerdiğinden bu suçlarda TCK.nun 80. maddesinin uygulanma olanağı yoktur.
      Sevk ve uygulamaya göre, ek savunma hakkı tanınmadan cezanın TCK.nun 81. maddesi ile artırılması yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:55       Okuma:6504 
8.CD.
E: 1993/10081 K: 1993/11412
16.11.1993
 • ASKERİN FİRARI
      1632 SK 169 1632 SK 66 1632 SK 76/2, 353 SK 9 353 SK 17


ÖZET: Asker iken kıt'asından firar ettikten sonra yakalanarak birliğine teslim edilen sanığın, tekrar kaçmasını önlemek maksadıyla birliği komutanlığınca disiplin tutukevine kapatıldığı ve sanığın buradan da kaçtığı anlaşıldığından, eyleminin Askeri Ceza Kanununun 76/2. maddesine uygun askeri suç olarak kabulünde zaruret bulunup yargılama görevi de Askeri Mahkemeye aittir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:54       Okuma:6338 
7.CD.
E: 1993/3219 K: 1993/6258
11.11.1993
 • GÜMRÜK PARA CEZASINA İTİRAZ
 • ACENTANIN SORUMLULUĞU
      1615 SK 154/5


ÖZET: Noterlikçe düzenlenen 9.5.1988 gün ve 7417 sayılı vekaletname ile ........... Deniz Acentalığı'na verilen yetkiler ve sözü edilen Acenta'nın bu yetkiye dayanarak yaptığı işlemler ile özellikle Acenta'nın mühür ve yetkilisinin imzasını taşıyan 7.5. 1988 tarihli deniz manifestosu içeriği dikkate alındığında, Acenta'nın taşıt sahibi ve kaptanla birlikte müteselsilen sorumlu bulunduğunu kabul etmek gerekir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:53       Okuma:6532 
7.CD.
E: 1993/4970 K: 1993/5462
21.10.1993
 • TOPLU KAÇAKCILIK
      1918 SK 27 1918 SK 55


ÖZET: Hakkında dava açılmayan (C.D.)'nin, Almanya'da getirilip geçici olarak yurda soktuğu BMW marka otoyu millileştirmek maksadıyla sanığın kendisine ait hurda oto yakılıp bu aracın motor ve şasi numaralarının gelen araca vurulması için kendi aracını Cemil'e teslim ettiği ve aracın yakılmasından sonra gelen araç yakılmışçasına evrak düzenlettirdikleri ve bu eylemi maddi ve manevi dayanışma içinde gerçekleştirdikleri anlaşıldığından, oluşan suç toplu kaçakcılık suçudur ve aracın değeri 30 milyon liradan fazla olduğundan davaya bakma görevi Ağır Ceza Mahkemesine aittir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:52       Okuma:6525 
7.CD.
E: 1993/4950 K: 1993/5682
26.10.1993
 • 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      3167 SK 4 3167 SK 22


ÖZET: Kara Avcılığı Kanununa göre; keklik, belli edilen zamanlarda avlanabilen hayvanlardan olup, av komisyonları bu süreler dışında dahi avlanmayı yasaklayabileceğinden 1992-1993 yılı av mevsiminden avlanmayı yasak olan kınalı kekliği avlayan sanığın eylemi, 3167 sayılı Yasanın 22. maddesinde yazılı suçu oluşturur.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:51       Okuma:6267 
6.CD.
E: 1993/8062 K: 1993/9738
9.12.1993
 • RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK
 • (İĞFAL KABİLİYETİ)
      TCK 339


ÖZET: Müştekinin mevcut olmayan bir vergi borcunu mevcutmuş gibi gösteren ve muhasebeci olan sanık tarafından düzenlenen ancak, aslında Vergi Dairesince düzenlenmesi gereken suça konu sahte ceza ihbarnamesinin Vergi Müdürlüğüne ibrazında sahteliği hemen anlaşıldığından, iğfal kabiliyetinin ne şekilde gerçekleşeceği ve ne suretle hukuki sonuç doğurduğu da açıklanıp tartışılmalıdır.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:50       Okuma:7130 
6.CD.
E: 1993/8516 K: 1993/9698
9.12.1993
 • HIRSIZLIK
      TCK 494/1


ÖZET: Sanığın, mobileti birahane önünde alıp bir süre kullandıktan sonra motosiklet tamirhanesi önüne bırakması eylemi, TCK.nun 494/1. maddesinde gösterilen suçu oluşturup oluşturmadığının tartışılması gerekir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:49       Okuma:6293 
5.CD.
E: 1993/14 K: 1993/896
3.3.1993
 • ZİMMET
      TCK 202, 1050 SK 86 1050 SK 88, YİBK 8.6.1938 GÜN VE 22/11 S.


ÖZET: Sağlık müdürlüğünde idari ve mali işler şube şefi olan sanığın, gezici sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen ve ayniyat saymanı tarafından bankadan çekilip kendisine avans olarak verilen paralardan harcama belgelerini ibraz etmediği 1.373.678 lirayı zimmetine geçirdiğinin iddia edilmesi karşısında; Sayıştay Uzman Denetçilerinden oluşturulacak bilirkişi kuruluna dosya incelettirilerek sanığın olaydaki durumunun avans mutemedi olup olmadığı ibraz ettiği harcama belgeleriyle avansı tam kapatıp kapatmadığı, zamanında mahsubu yapılmayan avans olup olmadığı, bunların unutkanlık ve hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı raporla tesbit ettirilmeli ve sonra hesabı kapatmayı unuttuğuna ve hata yaptığına dair savunması üzerinde durularak hukuki durumu tayin edilmelidir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:48       Okuma:6521 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
280. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale