Giriş   
Zaman: 18 Tem 2019 15:46
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
CGK.
E: 1993/5-160 K: 1993/192
20.9.1993
 • ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK
 • CEZA DAVASI SIRASINDA MAĞDURENİN NUFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ
      TCK 430/2 TCK 414/1 TCK 418/2


ÖZET: Ceza yargılamasının amacı, maddi gerçeğin bulunmasıdır. Şekli hareketle yetinip sanığa daha fazla bir ceza verilmesi, hak ve adalet duygularını incitecek, adalete olan güveni sarsacaktır. Maddi olayda, mağdure ile ağabeyinin doğum tarihleri kuşkulu bulunmaktadır.
      Bu nedenle, mağdurenin Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesine gönderilerek kemik oluşum ile ilgili filmleri orada çektirerek bizzat muayenesinin sağlanması ve suç tarihindeki gerçek yaşının kesin olarak saptanması, gerekirse Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan da görüş alınarak sonucuna göre uygulama yapılıp karar verilmesi gerektiğinden direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.

                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:32       Okuma:9638 
CGK.
E: 1993/10-159 K: 1993/191
20.9.1993
 • SON SÖZÜN SANIĞA VERİLMESİ
      CMUK 251


ÖZET: "Son sözün sanığa verilmesi" kuralı bozmadan sonra başlayan yargılamada da aynen geçerlidir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:31       Okuma:9488 
10.CD.
E: 1993/6944 K: 1993/11937
9.11.1993
 • 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      3167 SK 16/1-2, 6762 SK 712 (TTK)


ÖZET: Çeklerin, sanığın iflasına karar verildiği tarihten önce vadeli olarak düzenlendiğinin anlaşılması halinde eylem, 3167 sayılı Yasanın 16/1. maddesinde yazılı suçu oluşturur. Çek bedellerinin %10 tazminatı ve gecikme faizlerini de kapsayacak şekilde iflas masasına yapılacak ödemenin sanığın 3863 sayılı Yasa ile değişik 16/2. maddeden yararlanmasını gerektireceği de dikkate alınmalıdır.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:30       Okuma:9728 
10.CD.
E: 1993/7520 K: 1993/12551
19.11.1993
 • 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 • TAHSİL CİROSU
      6762 SK 702


ÖZET: Çekin tahsil cirosu ile devri, hamilin bir başkasını senet bedelini senet bedelini tahsil için görevlendirmesidir.
      Tahsil cirosu ciranta tarafından geri alınabilir, tahsil cirosunun çizilmesiyle son bulur ve senet cirantaya geri verilir.
      Senedin ve senetle mündemiç hakkın maliki ve taraf daima çekin maliki olan cirantadır. Dava malik olan cirantaya karşı açılır. Çek borçluları cirantaya karşı haiz oldukları def'ileri hamile karşı ileri sürebilir.

                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:29       Okuma:9652 
9.CD.
E: 1993/319 K: 1993/1302
10.3.1993
 • BİR FİİLLE KANUNUN MUHTELİF AHKAMININ İHLAL EDİLMESİ
      TCK 79, 1580 SK 16


ÖZET: Dava konusu yazının yer aldığı derginin sahibi ve yazı işleri müdürü olan sanığa, daha ağır cezayı öngören ve yazı işleri müdürüne verilmesi gereken ceza verilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:28       Okuma:9517 
9.CD.
E: 1993/232 K: 1993/1261
9.3.1993
 • HERKESİN GÖREBİLECEĞİ YERLERE PANKART ASMAK
      TCK 536


ÖZET: Davaya konu pankart, siyasal ve ideolojik olmayan amaçlarla asılıp, içeriği bakımından suç oluşturmadığından, TCK.nun 536/5. maddesine göre cezadan indirim yapılması gerekir.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:27       Okuma:9351 
9.CD.
E: 1992/11642 K: 1993/549
8.2.1993
 • 2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 • SUÇUN OLUŞUMU
 • KORUMA ALANINA MÜDAHALE
      2863 SK 65


ÖZET: Sanığın, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun koruma alanı olarak belirlediği taşınmaza ruhsat almadan inşai müdahalede bulunduğu, inşaatın mühürlenerek durdurulmasından sonra müdahaleye devam ederek inşaatı bitirdiği anlaşıldığından, müsnet suç tüm unsurlarıyla oluşmuştur.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:26       Okuma:9349 
8.CD.
E: 1993/9303 K: 1993/10258
19.10.1993
 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 • ZORALIM
      6136 SK 13, TCK 36


ÖZET: Evde bulundurma ruhsatlı tabancası üzerinde bulunurken trafik kazasında yaralanıp daha sonra ölen sanığın tabancasının suçta kullanılmadığı anlaşıldığından, mirasçılarına iadesine karar verilmesi gerekirken zoralımına karar verilmesi yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:25       Okuma:9747 
8.CD.
E: 1993/7982 K: 1993/9794
6.10.1993
 • TAHHÜDÜ İHLAL
 • CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ
      2004 SK 340 2004 SK 365/SON (İİK)


ÖZET: İcra ceza davalarında Cumhuriyet Savcısının, şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle verilen düşme kararını temyiz yetkisi yoktur.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:24       Okuma:9358 
7.CD.
E: 1993/4876 K: 1993/5349
15.10.1993
 • 1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      1567 SK


ÖZET: Yurt dışında dava açıldığına dair ibraz edilen tercüme belgenin asıl ya da onaylı örnek olduğuna dair bir açıklama bulunmadığından, dava açıldığına ilişkin belge aslının yurt dışındaki temsilciliklerimize onaylattırılması için sanığa süre verilip sonucuna göre hukuki durum değerlendirilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:23       Okuma:9157 
7.CD.
E: 1993/4728 K: 1993/5151
30.9.1993
 • 6183 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      6183 SK 57


ÖZET: Sınırlı Sorumlu A.... Köyü kalkındırma Kooperatifi'nin saptanacak yasal mümessili veya yetkili temsilcisi hakkında hapsen tazyik kararı verilmesi gerekirken, tüzel kişiliğe haiz kooperatif hakkında karar verilmesi yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:22       Okuma:9321 
7.CD.
E: 1993/2802 K: 1993/4270
28.6.1993
 • İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ
 • ANLAŞMAZLIĞIN HUKUKİ MAHİYETTE OLMASI
      ELEKTRİK TRF YÖN. 51.


ÖZET: Kaçak elektrik kullandığı tesbit edilen muterizin tükettiği elektrik üzerinden hesap ve fatura düzenlenerek ödeme yapması istendiğine göre, anlaşmazlık hukuki mahiyette olup bu konuda itirazın tetkiki Sulh Ceza Mahkemesinin görevine girmediği gerekçesiyle itirazın reddi gerekir.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:21       Okuma:9374 
6.CD.
E: 1993/7638 K: 1993/8093
4.11.1993
 • HIRSIZLIK
      TCK 492/1 TCK 523


ÖZET: Şikayetçinin çiftliğinde hayvan bakıcısı olarak çalışan sanığın, geceleyin çiftlikteki ahırdan (2) adet inek ile aynı yerdeki şikayetçinin konutundan camı kırıp içeri girmek suretiyle eşya çalma eylemi, kül halinde TCK.nun 492/1. maddesinde yazılı suçu oluşturur.
      Kuşku üzerine yakalandığında, suç yerini göstererek çalıntı malların geri verilmesini sağlayan sanık yararına TCK.nun 523. maddesinin uygulanması gerekir.

                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:20       Okuma:9489 
6.CD.
E: 1993/6377 K: 1993/7795
20.10.1993
 • SAHTECİLİK
      TCK 345


ÖZET: Suç konusu bonolar üzerindeki tanzim tarihlerinin kaşe ile basılı bulunması karşısında; bunların sanık yada banka görevlileri tarafından yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, banka görevlileri tarafından yapılmış ise, eylemin özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı düşünülmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:19       Okuma:9640 
5.CD.
E: 1993/61 K: 1993/575
11.2.1993
 • YARGILAMANIN DURMASI KARARI
      CMUK 253/4


ÖZET: 1609 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılmasından sonra, kamu davasının açılması halinde Valilikten alınan iznin hukuki değeri olmadığından, yargılama sırasında suçun yetki devri gibi icrai eylemler nedeniyle görevi kötüye kullanmak şeklinde oluşan niteliğine göre Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun gereğince Lüzumu muhakeme kararı alınması için yargılamanın durmasına karar verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:18       Okuma:10856 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 279, 280, 281, 282, 283, 284
282. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale