Giriş   
Zaman: 18 Tem 2019 15:53
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
5.CD.
E: 1992/4282 K: 1993/317
2.2.1993
 • KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA VEYA TEDBİRE ÇEVRİLMESİ
      647 SK 3/4 647 SK 4


ÖZET: 18 yaşından küçük olan sanık hakkında hükmolunan 6 ay 20 günlük kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, para cezası ve tedbirlerden birine çevrilmemesi yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:17       Okuma:10411 
5.CD.
E: 1992/4144 K: 1993/164
25.1.1993
 • SANIĞIN DURUŞMADA VARESTE TUTULMASI
      CMUK 226


ÖZET: Yargılandığı suçtan başka cezaevinde tutuklu bulunan sanığın, duruşmada vareste tutulmasını talep etse bile gıyabında duruşma yapılmasına yasal olanak bulunmadığından istinabe suretiyle yapılan sorgusuna dayanılarak karar verilmesi halinde savunma hakkı kısıtlanmış olur.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:16       Okuma:10476 
4.CD.
E: 1993/5376 K: 1993/6565
6.10.1993
 • YARALAMA
 • HAKSIZ KIŞKIRTMA
      TCK 456 TCK 51


ÖZET: Haksız kışkırtma maddelerinin uygulanması için; zamanın kısa olmasının zorunlu bir etken bulunmadığı, haksız bir olayın bulunması, bu olay ile sanıkta meydana gelen öfke ve acı, bu öfke ve acı ile de suçun işlenmesi arasında nedensellik bağlarının saptanması, sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:15       Okuma:10872 
4.CD.
E: 1993/4714 K: 1993/5644
8.7.1993
 • TÜRK CEZA KANUNUNUN 79. MADDESİ
      TCK 79


ÖZET: Cevat ve Cevdet'i ateş ederek yaraladığı, bu sırada ve olayda hiç bir ilişkisi bulunmayan yakınan Cavit'i seken bir kurşunla yaraladığı kabul edilen sanığın, TCK.nun 79. maddesi hükmü gözetilmeden ayrıca adı anılan yakınanı yaralamaktan mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:14       Okuma:10958 
4.CD.
E: 1992/3799 K: 1992/4667
24.6.1992
 • SARKINTILIK
 • HAKARET
 • SÖVME
      TCK 480/1 TCK 482/1 TCK 421/2


ÖZET: Mağdurenin C. savcılığında ve duruşmadaki anlatımları da gözetilerek, sarkıntılık suçunu oluşturan davranışlarının neler olduklarının, yoklukta hakaret suçunda sayısal açıdan iletişim (ihtilat) öğesinin oluşup oluşmadığının, iletişim öğesi oluşmuşsa suçun belli bir olay yükleyerek hakaret(TCK. 480/1), ya da belli bir olay yüklemeden yalnızca sövme (TCK.nun 482/1) suçlarından hangisini oluşturacağının saptanması gerekirken eksik inceleme ve duruşmada sergilenen kanıtlara dayanmayan gerekçeyle hüküm kurulması yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:13       Okuma:11432 
4.CD.
E: 1992/1547 K: 1992/2176
24.3.1992
 • YARALAMAK
      TCK 456/1 TCK 456/4 TCK 463


ÖZET: Katılanlardan sorularak sanıklardan hangisinin eylemiyle kürek kemiğinin kırıldığının araştırılması ve sonucuna göre;
      1- Belirlendiği taktirde o sanık hakkında TCK.nun 456/1, öbür sanık hakkında aynı Yasanın 456/4. maddesinin,
      2- Belirlenmediği taktirde her iki sanık hakkında aynı Yasanın 463. maddesinin uygulanacağının gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:12       Okuma:11075 
3.CD.
E: 1993/6206 K: 1993/12215
6.10.1993
 • ORMAN SUÇU
 • ORMANLARI TAHRİP
      6831 SK 91/1, TCK 19


ÖZET: 20 santimetreden büyük ve küçük orta kuturlu emval kesilmesinde; suçun tek olup, ağaç kesme niteliğinde bulunması sebebiyle önce 20 santimetreden küçük orta kuturlu emval için orman kanununun 91/1. maddesi gereğince hapis cezasından sonra metreküpü için 5000-20.000 lira arasında belirlenecek birim para cezasının emval hacmi ile çarpılması, 100.000 liradan az ise TCK.nun değişik 19. maddesi gereğince 100.000 liraya çıkarılması bilahare 91/1. maddesinin 2. cümlesi ile hapis ve para cezasının bir misli artırılması, buna 20 santimetre ve daha büyük orta kuturlu emval için metreküpüne gösterilen birim para cezasının emval hacmi ile çarpılarak elde edilecek miktarın ilavesi gerekirken, hatalı uygulama sonucu hüküm verilmesi yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:11       Okuma:11825 
3.CD.
E: 1993/5693 K: 1993/11363
23.9.1993
 • ORMAN SUÇU
 • ZORALIM
 • TAZMİNAT
      TCK 36, 1086 SK 95


ÖZET: 1- Yediemine alınmış bulunan nakil vasıtası merkep için tahsil olunan 50.000. liranın teminat olarak alındığı belirtilmesine göre, sözkonusu merkebin TCK.nun 36. maddesi ile zoralımı gerekirken satıldığı kabul olunarak bedelinin irat kaydına hükmolunması,
      2- Sanık, müdahil Orman İdaresinin istediği tazminatı kabul ettiğine göre, istenilen tazminata hükmolunması gerektiğinin düşünülmemesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:10       Okuma:11479 
3.CD.
E: 1992/14193 K: 1993/4522
14.3.1993
 • ORMAN SUÇU
 • ORMANLARI TAHRİP
      6831 SK 91/5


ÖZET: Suç konusu emvali köyü çevresindeki ormandan bizzat temin eyleyen sanığın eylemi, Orman Kanununun 91/5. maddesindeki suçu oluşturur.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:9       Okuma:11055 
3.CD.
E: 1992/11180 K: 1993/902
20.1.1993
 • ORMAN SUÇU
 • SUÇ KONUSU EMVALİ SATIN ALMA-TAŞIMA-KULLANMA
 • ZATİ İHTİYAÇ EMCALİ
 • NAKLİYE TEZKERESİ
 • GÖREVSİZLİK KARARI
      6831 SK 100/SON


ÖZET: Zati ihtiyaç emvalini, süresi geçen nakliye tezkeresini değiştirmeden taşıdığı anlaşılan ve kabul edilen sanığın eyleminin Orman Kanunundaki 100/son maddesindeki suçu oluşturduğu, 3493 sayılı Yasa uyarınca görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden hüküm kurulması yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:8       Okuma:11563 
2.CD.
E: 1993/9332 K: 1993/10835
13.10.1993
 • ERTLELİ MAHKUMİYET
 • TEKERRÜR
 • ERTELİ CEZANIN İNFAZI
      TCK 87 TCK 95


ÖZET: Sanığa ait adli sicil kaydında yazılı erteli mahkumiyet; hüküm tarihi itibariyle kesin olduğu gibi tecilli olup infaz edilmediği, ayrıca TCK.nun 87. maddesi gereğince cürümden dolayı verilen hükmün kabahatler için tekerrüre esas olamayacağı nazara alınmadan TCK.nun 81. maddesinin 1. fıkrası ile artırım yapılması,
      Sanığın erteli mahkumiyetinin cürüm, bu suçunun ise kabahat türünden olması karşısında TCK.nun 95. maddesinin 2. fıkrasındaki şartların oluşmadığı nazara alınmadan erteli cezanın infazına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:7       Okuma:11502 
1.CD.
E: 1993/9687 K: 1993/10604
7.10.1993
 • YARALAMAK
 • SUÇ İŞLEMEDE ŞAHISTA HATA
 • CEZANIN ERTELENMESİ
      TCK 456 TCK 52 TCK 457/1 647 SK 6


ÖZET: Karısı yerine, oğlunu yaralamak şeklindeki eyleminden dolayı tayin edilen cezanın sadece suçun bıçakla işlenmesi nedeniyle TCK.nun 457/1. maddesi uyarınca artırılmasıyla yetinilmesi gerekirken ayrıca akrabalık yönünden de aynı maddeye tevfikan artırma icrası yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:6       Okuma:11359 
1.CD.
E: 1993/1453 K: 1993/1552
23.8.1993
 • KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS
 • YARALAMAK
 • TAM TEŞEBBÜS
 • AĞIR TAHRİK
      TCK 448 TCK 456 TCK 62 TCK 51/2


ÖZET: Sanık (H.T.); memuriyetine ait silahla Kutbettin'i kasten öldürmeye, Hüseyin'ide 5 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaraladığı ileri sürülerek mahkemece hükümlülüğüne karar verilmiştir.
      Emniyet bekçisi olarak görev yapan bu şahsın süreklilik arzeder şekilde aşağılanması, yasadışı örgüte hedef gösterilir tarzda tehdide maruz bırakılması ve olay günü dövülerek silahının alınmak istenmesinin adi tahrik düzeyini aşıp, ağır tahrik seviyesine ulaştığı gözetilmeden yetersiz gerekçeyle maruz bırakıldığı darp eylemini basit seviyede kabul eden bir yorumlamayla tahrikin adi nitelikte sayılması yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:5       Okuma:11749 
1.CD.
E: 1993/1118 K: 1993/1530
10.8.1993
 • ADAM ÖLDÜRMEK
 • ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAK
 • TASARLAMA
 • AĞIR TAHRİK
      TCK 448 TCK 51/2


ÖZET: 1- Adam öldürme eyleminde, tasarlama halinin kabulü için zorunlu öğelerde bulunan, eyleme karar verme, kararlılığını sürdürme ve eylemi gerçekleştirmede soğuk kanlılık, sebat ve ısrar hali yoksa, bu eylem hakkında TCK.nun 448. maddesinin uygulanması gerekir.
      2- Soyut kabuller ile maktül ve mağdurların olaydan önce birkaç kere sanığın dövdüklerine, zaman zaman tahrik ettiklerine ve onu kovaladıklarına işaret edilerek bu konudaki savunmalar kanıtlanmadan öldürme ve öldürmeye kalkışma eylemlerinde sanık lehine TCK.nun 51/2. maddesinin uygulanması yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:4       Okuma:11498 
CGK.
E: 1993/4-153 K: 1993/215
4.10.1993
 • NEDENSELLİK BAĞI
 • ETKİLİ EYLEM (EKSİK KALKIŞMA)
      TCK 456/4 TCK 61


ÖZET: Mağdurda oluşan yara (sonuç) onun kaçarken takılıp düşmesiyle meydana gelmiştir. Bu itibarla, mağdurdaki yaralanma sonucu ile sanığın yerden taşı alıp, mağdura doğru yöneltmekten ibaret eylemi arasında uygun nedensellik bağı bulunmamaktadır. Bu itibarla sanık, mağdurun yaralanmasından dolayı sorumlu tutulamaz.
      Ancak, sanık yerden taş alarak mağdura doğru yönelmekle TCK.nun 456/4. maddesine uyan adiyen etkili eylem suçuna eksik kalkışmadan sorumlu tutulmalıdır.

                                                    (YKD. OCAK 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:3       Okuma:10064 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 280, 281, 282, 283, 284
283. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale