Giriş   
Zaman: 10 Haz 2023 00:56
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
8.CD.
E: 2011/15120 K: 2012/30808
15.10.2012
 • GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK
      5237 SK 170/1-C,


ÖZET:sanığın, bahçesine girerek hayvanlarına saldıran katılana ait köpeğe ateş etmek suretiyle öldürmekten ibaret eyleminde, suç kastı bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  2.4.2013 12:08 Sıra No:4172       Okuma:15827 
4.CD.
E: 2010/28821 K: 2012/1497
31.1.2012
 • TELEFONLA RAHATSIZ ETME
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın katılanı telefonla aradığını kabul etmesi karşısında kaç kez aradığı tespit edildikten sonra eylemin TCY.'nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluşturup oluşturmadığı kararda açıklanıp tartışılmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.4.2013 15:23 Sıra No:4171       Okuma:16267 
4.CD.
E: 2010/17660 K: 2012/9825
24.4.2012
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123,


ÖZET:Sanık hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçundan kurulan hükümde; TCK'nın 123. maddesine göre, bu madde kapsamına giren davranışların, sırf mağdurun huzur ve sükununu bozmak amacıyla yapılması ve bu anlamda suçun oluşması için özel bir kastın varlığı gerektiğinden, somut olayda bu özel kastın oluşup oluşmadığı tartışılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.4.2013 15:13 Sıra No:4170       Okuma:16453 
2.CD.
E: 2009/19069 K: 2010/22658
7.7.2010
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SUKUNUNU BOZMA
 • TELEFONLA RAHATSIZ ETME
      5237 SK 123, 5237 SK 43/1


ÖZET:Birden fazla telefon açılması veya mesaj çekilmesinin, 5237 Sayılı TCK.nun 123.maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçunun unsuru olduğu bu sebeple sanık hakkında aynı kanunun 43.maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.4.2013 15:02 Sıra No:4169       Okuma:16668 
4.CD.
E: 2009/17340 K: 2011/21563
17.11.2011
 • TELEFONLA RAHATSIZ ETMEK
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın yakınanın telefonunu 2 kez arayarak tehdit ve hakaret etme eylemlerinde ayrıca kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluşmadığı gözetilmeden bu suçtan da hüküm kurularak karar verilmesi Bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.4.2013 14:30 Sıra No:4168       Okuma:16868 
2.CD.
E: 2009/10866 K: 2010/10865
6.4.2010
 • TELEFONLA RAHATSIZ EME
      5237 SK 123


ÖZET:Sanık hakkında telefon mesajı ile hakaret suçundan açılan davada;bazı mesajların hergün ve düzenli çekildiği, bazı mesajların gece vakti çekildiği gözetildiğinde bu mesajların katılanı hedef almamasına karşın telefon yoluyla hukuka aykırı davranışlarla 5237 Sayılı TCY.nın 123.maddesinde düzenlenen, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu gözetilmeden unsurları oluşmayan atılı eylemden dolayı hakaret suçundan sanık hakkında beraat kararı verilmesi Bozmayı gerektirmiştir
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.4.2013 12:25 Sıra No:4167       Okuma:16709 
4.CD.
E: 2009/10573 K: 2011/8147
13.6.2011
 • TELEFONLA RAHATSIZ ETME
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın cep telefonuna ait arama-aranma kayıtlarına göre, 06.06.2007 ila 27.06.2007 tarihleri arasında katılanların ev telefonunu 14 defa arayarak çoğunda 1 saniye telefonu çaldırıp kapatmak şeklindeki eyleminin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu halde, beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.4.2013 12:16 Sıra No:4166       Okuma:16964 
2.CD.
E: 2008/34365 K: 2009/40578
28.10.2009
 • TELEFONLA RAHATSIZ ETME
      5237 SK 123


ÖZET:Sanık adına kayıtlı 0533 xxxxxx numaralı cep telefonuna ait arama kayıtlarını içeren belgeler incelendiğinde, sanığın şikayetçiyi defalarca aradığına dair bir bilgiye rastlanmadığı, yalnızca 21.06.2005 tarihinde bir kez arama yapıldığı, bunu da sanık ve şikayetçinin kabul ettiği, dolayısıyla sanığa yüklenen suçu işlediğine yönelik soyut iddia dışında mahkumiyete yeterli, kesin ve inandırıcı deliller bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerekirken , yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi Bozmayı gerektirmiştir
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.4.2013 12:10 Sıra No:4165       Okuma:17092 
11.CD.
E: 2006/7200 K: 2007/79
22.1.2007
 • NÜFUS CÜZDANINDA SAHTECİLİK
 • KAMU KRUMUNU ARAÇ OLARAK KULLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK
      5237 SK 204, 5237 SK 158/1-D


ÖZET:Dolandırıcılık suçlarından sanık B.Tnin yapılan yargılaması sonunda: 2004 yılında katılan T.B.ye yönelik dolandırıcılık suçundan 765 sayılı TCK.nun 503/1, 522/1, 5237 sayılı TCK.nun 52/4, 53/1, 58/6 ve 63. maddeleri gereğince 8 ay hapis ve 22 Yeni Türk Lirası adli para cezası, 18.04.2006 tarihinde aynı katılana yönelik dolandırıcılığa teşebbüs suçundan 5237 sayılı TCK.nun 157, 35/2, 52/4, 53/1, 58/6 ve 63. maddeleri gereğince 1 yıl 6 ay hapis ve 2000 Yeni Türk Lirası adli para cezası, 2006 yılı Ocak ayı içinde katılan B. B.ya, 10.01.2006 tarihinde katılan Ü. Y.na yönelik dolandırıcılık suçlarından 5237 sayılı TCK.nun 157, 52/4, 53/1, 58/6 ve 63. maddeleri gereğince ayrı ayrı 3 yıl hapis ve 4000 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile mahkûmiyetine dair SAKARYA 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 04.07.2006 gün ve 2006/379 Esas, 2006/456 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 20.10.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Sanığın, nüfus müdürlüğünün maddi varlıklarından olan E. K. ve T. K.ya ait, üzerlerine kendi fotoğrafını yapıştırarak elde ettiği sahte nüfus cüzdanlarını göstermek suretiyle alış-veriş yapıp ücretlerinin büyük bir kısmını ödemeyerek katılanları dolandırdığının iddia olunması karşısında; eylemin kamu kurumu olan nüfus müdürlüğünü aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hükümler kurulması,
Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 22.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  26.10.2011 12:56 Sıra No:4164       Okuma:39272 
4.CD.
E: 2009/16865 K: 2009/13334
6.7.2009
 • SÜRÜCÜ BELGESİNE HAKSIZ OLARAK KENDİ FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRMA
 • GÖREVLİYE YALAN BEYANDA BULUNMA
 • SAHTECİLİK.
      5237 SK 268 5237 SK 267 5237 SK 204 5237 SK 206


ÖZET:Sürüce belgesi bulunmayan sanığın, trafik kontrolü sırasında Engin T. isimli kişi adına düzenlenen sürücü belgesine kendi fotoğrafının yapıştırılması suretiyle elde edilen ve iğfal kabiliyetini haiz olduğu saptanan sürücü belgesini sunması biçimindeki eylemi nedeniyle TCK.nun 204/1. maddesi uyarınca sahtecilik suçunun yanı sıra, sahte sürücü belgesinde adı geçen kişi hakkında aracın farının bozuk olması nedeniyle trafik cezasına esas olmak üzere tutanak düzenlenmiş olmasına göre, her ne kadar gerçekte var olan bir kimseye ait bilgiler kullanılmış ise de, TCK.nun 268. maddesinde öngörüldüğü haliyle ortada kabahatin ötesinde soruşturma ve kovuşturma yapılmasının engellenmesi amaçlanan bir suç bulunmaması karşısında eylemin TCK.nun 206. maddesinde düzenlenen yalan bildirimde bulunma suçunu oluşturacağı gözetilmeden, uygulama yeri bulunmayan aynı yasanın 268. maddesinin yollamasıyla 267/7. madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne karar verilmesi, yasaya aykırıdır.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

I- Yargılama ve olayın kanıtlanmasına ilişkin gerekçe: Sanığa yükletilen sahtecilik eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Yasaya uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı; böylece olaylara ilişkin sorunlarda gerekçenin yeterli bulunduğu,
Hukuksal tanı: Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Yasada öngörülen suç tipine uyduğu,
Yaptırım: Cezanın yasal bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından sanık Turgut Karahaliloğlu'nun ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

II- Sanık hakkında iftira suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteğine gelince,
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;
1- Sürüce belgesi bulunmayan sanığın, trafik kontrolü sırasında E. T. isimli kişi adına düzenlenen sürücü belgesine kendi fotoğrafının yapıştırılması suretiyle elde edilen ve iğfal kabiliyetini haiz olduğu saptanan sürücü belgesini sunması biçimindeki eylemi nedeniyle TCK.nun 204/1. maddesi uyarınca sahtecilik suçunun yanı sıra, sahte sürücü belgesinde adı geçen kişi hakkında aracın farının bozuk olması nedeniyle trafik cezasına esas olmak üzere tutanak düzenlenmiş olmasına göre, her ne kadar gerçekte var olan bir kimseye ait bilgiler kullanılmış ise de, TCK.nun 268. maddesinde öngörüldüğü haliyle ortada kabahatin ötesinde soruşturma ve kovuşturma yapılmasının engellenmesi amaçlanan bir suç bulunmaması karşısında eylemin TCK.nun 206. maddesinde düzenlenen yalan bildirimde bulunma suçunu oluşturacağı gözetilmeden, uygulama yeri bulunmayan aynı yasanın 268. maddesinin yollamasıyla 267/7. madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne karar verilmesi,

2- Kabule göre sanık hakkında sahtecilik suçundan kurulan hükümde TCK.nun 62. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanmasını karşın yeterli ve yasal gerekçeye dayanılmadan uygulama dışı bırakılması,
SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık T. K.'nun temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, tutuklu kaldığı süreye ve suçun niteliğinin değişmiş olmasına göre başka suçtan tutuklu ya da hükümlü bulunmadığı takdirde salıverilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına; yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.07.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

                                                    (adalet.org)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.10.2011 14:00 Sıra No:4163       Okuma:38146 
2.CD.
E: 2009/22057 K: 2011/4280
21.3.2008
 • KIRMIZI IŞIKTA GEÇME
 • TRAFİK GÜVENLİĞİNİ KASTEN TEHLİKEYE DÜŞÜRME
 • MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI
      5237 SK 179, 5237 SK 180


ÖZET:Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-Sanığın kullandığı aracıyla taksirli davranışı nedeniyle kırmızı ışıkta durmayarak mağdurun aracına çarpması sonucu maddi hasara neden olan eyleminde, 5237 sayılı TCK.nun 179/2.maddesinde belirtilen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun unsurlarının bulunmadığı, zira 5237 Sayılı TCK.nun 179.maddesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, bu maddenin 2.fıkrasında ''kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek...''eylemi tanımlandığı , aynı yasanın 180.maddesinde ise, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçunun düzenlendiği ve bu maddede karayolu ulaşım araçlarına yer verilmediği, dolayısıyla 5237 Sayılı TCK.nun 179.maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun ancak kasten işlenebilen suçlardan olduğu ve bu suçun oluşabilmesi için aracın kasıt yada olası kasıtla kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlike yaratacak bir şekilde sevk ve idare edilmesi gerektiği, suçun taksirle işlenen biçimine 5237 Sayılı TCK.nun'da yer verilmediği gibi koşullar oluştuğu takdirde eylemlerin 2918 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı gerekçelerle sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmesi,

                                                    (www.adalet.org)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  23.6.2011 2:57 Sıra No:4162       Okuma:41495 
2.CD.
E: 2009/36182 K: 2011/4586
8.3.2011
 • SOPA SİLAH SAYILIR MI
 • ELE GEÇİRİLEMEYEN SİLAH
 • SİLAHLA KASTEN YARALAMA
      5237 SK 6/1-F, 5237 SK 86/3-E


ÖZET:Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya içeriğine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
Sanığın suçta kullandığı ve ele geçirilemeyen sopanın biçimi ve özellikleri mağdur, tanık ve sanıktan sorulup, mağdura ait adli raporda gösterilen yaralanmasının meydana geliş biçimi ve ölçütleri ile vücutta meydana getirdiği tahribatın ağırlığı itibariyle bu sopanın silah sayılmasına elverişli özellikler taşıyıp taşımadığı dolayısı ile 5237 Sayılı TCK'nın 6. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde açıklanan saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış veya saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli eşya olup olmadığı hususları irdelenip kesin olarak belirlenmeden, silah kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 08/03/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

                                                    (www.adalet.org)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  23.6.2011 2:53 Sıra No:4161       Okuma:41640 
5.CD.
E: 2008/6181 K: 2011/3644
3.5.2011
 • DOKTORUN AMELİYAT PARASI ALMASI
 • GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
      5237 SK 257


ÖZET:İrtikap suçundan sanık Hakan N..’ın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan beraetine dair, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 07.11.2006 gün ve 2006/152 Esas, 2006/255 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
Tanıklar Halime ve Necibe’nin beyanlarının katılan-mağdurenin aşamalarda özü değişmeyen anlatımlarını doğrulaması ve tüm dosya kapsamı karşısında, sanığın yapması gereken ameliyatı yaptıktan sonra görevinin gereklerine aykırı olarak mağdureden para almak şeklinde sübut bulan eyleminin tüm unsurlarıyla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu sabit olduğu halde bu suçtan cezalandırılması yerine yazılı gerekçelerle beraetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 03.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

                                                    (www.adalet.org)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  23.6.2011 2:50 Sıra No:4160       Okuma:41455 
8.CD.
E: 2010/7065 K: 2010/8569
15.6.2010
 • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
 • MÜSADERE
      5237 SK 54, 5271 SK 231


ÖZET:6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a aykırılık suçundan sanık Bekir Güner'in, anılan Kanun'un 13/1, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi gereğince 10 ay hapis ve 375 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı Kanun'un 231/8. maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, Konya adlî emanetinin 2007/216 sırasında kayıtlı 1 adet Atmaca 53 marka 9841258 seri nolu tabanca ve 1 adet şarjör ve kılıfının denetimli serbestlik süresince emanette muhafazasına dair (K) 1. Asliye Ceza Mahkemesinin ...tarihli ve ./.-. sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Dosya kapsamına göre, 5237 sayılı Kanun'un 54/1. maddesinde "İyi niyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir" hükmünün yer aldığı ve söz konusu maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, müsaderenin hukukî niteliğinin bir güvenlik tedbiri olduğu, bu nedenle de müsadereye hükmedilmesi için bir suçun işlenmesi zorunlu olmakla birlikte, bu suçtan dolayı bir kimsenin cezaya mahkûm edilmesinin gerekmediği gözetilmeden suç konusu eşyanın müsaderesi yerine yazılı şekilde denetimli serbestlik süresince emanette muhafazasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 18.4.2010 gün ve 24915 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından 4.5.2010 gün ve KYB-2010/100742 sayılı ihbarnamesiyle Dairemize tevdii edilmekle incelendi:

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanığın bulundurma ruhsatlı silahını düğüne götürerek, İbrahim Çukur isimli şahsa verip bu şahsın düğünde ateş etmesi şeklinde gerçekleşen eylemde, sanık hakkında 6136 sayılı Yasanın 13/1, 5237 sayılı TCK.nun 62. madde ve fıkraları uyarınca hapis cezasına hükmedilirken, suçta kullanılan ve taşıması suç olan sanığa ait tabancanın 5237 sayılı TCK.nun 54. maddesi uyarınca müsaderesi yerine, denetimli serbestlik süresince adli emanette muhafazasına karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 18.4.2010 gün ve 24915 sayılı kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay C.Başsavcılığının ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görülmekle K. 1. Asliye Ceza Mahkemesinin ...gün ve ./. Karar sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi gereğince (BOZULMASINA),
Ancak belirlenen hukuka aykırılığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesindeki ve 5271 sayılı CMK.nun 309/4-d madde, fıkra ve bendindeki yetkilere dayanılmak suretiyle hükümden "adli emanetin 2007/216 sırasına kayıtlı 1 adet Atmaca 53 marka 9841258 seri nolu tabanca, şarjör ve kılıfın denetimli serbestlik süresince emanette muhafazasına" ibaresinin çıkarılmasına " tabanca ve şarjörün 5237 sayılı TCK.nun 54. maddesi gereğince müsaderesine" suç teşkil etmeyen kılıfın sanığa iadesine, sair hususların aynen bırakılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 15.6.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

                                                    (Adalet.org)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  24.5.2011 6:41 Sıra No:4159       Okuma:43347 
11.CD.
E: 2007/1946 K: 2007/2587
16.4.2007
 • VERGİ SUÇLARI
 • SAHTE FATURA
 • DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI
      213 SK 359, 4811 SK 14/1


ÖZET: Vergi Barışı Kanunundan yararlanıp vergi ve cezası bulunmayanlar hakkında açılan kamu davalarının 4811 sayılı yasanın 14/1. maddesi gereğince ortadan kaldırılması gerekir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4158       Okuma:104748 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 284
6. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale