Giriş   
Zaman: 22 Eki 2016 01:59
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4226 adet
4.CD.
E: 1997/11792 K: 1998/867
11.2.1998
 • ZORLAMA
 • ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAMAK
 • KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA
      TCK 188/1 TCK 201/1 TCK 308/2-4


ÖZET: 1- Tanıkların anlatımları arasındaki çelişkilerin yüzleştirilerek giderilmesi, giderilemediği taktirde yöntemince irdelenerek hangi anlatımın hangi nedenle üstün tutulduğunun belirtilmesi var ise boşaltma davasına ilişkin dosya getirtilerek ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek;
      Tehdit eylemi özel kastla işlenmek koşuluyla;
      a) Eylem çalışma özgürlüğünü sınırlama amacıyla gerçekleştirilmişse TCK.nun 201/1;
      b) Kiracı olan yakınanı otelden çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmişse TCK.nun 308/2-4 maddeleri uygulanmalıdır.
      2- Kabule göre:
      a) Mağdurun dilekçesi karşısında katılan yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi;
      b) Sanığın baba adının yanlış yazılması yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1841       Okuma:2323 
4.CD.
E: 1998/1517 K: 1999/2484
18.3.1998
 • SALDIRGAN SARHOŞLUK
 • GÖREVLİYE ETKİN DİRENME
 • SANIĞIN YOKLUĞUNDA DİNLENEN TANIĞIN ANLATIMINA KARŞI DİYECEKLERİNİN SORULMASI ZORUNLULUĞU
      TCK 572/1, TCK 258/1-3, CMUK 250, 647 SK 4


ÖZET: 1- Sanığın yokluğunda dinlenen tanığın anlatımına karşı diyecekleri sorulmayarak CMUK.nun 250. maddesine uyulmaması;
      2- Alkollü olarak saldırgan davranışlarda bulunması nedeniyle kendisini karakola götürmek isteyen polis memurları yakınanlara direnen sanığın eylemi TCK.nun 258/1-3 maddesine uyan suçu oluşturduğunun gözetilmemesi
      3- Her suç için verilen özgürlüğü sınırlayıcı cezanın ayrı ayrı paraya çevrilmesi gerektiğinin düşünülmemesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1840       Okuma:2174 
3.CD.
E: 1999/3824 K: 1999/5557
12.5.1999
 • ORMAN YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ
 • İŞGAL VE FAYDALANMA
 • TEK SUÇ
      6831 SK 93/1-3, TCK 80


ÖZET: 1- Aynı mevkide toplam 6000 m2'lik bitişik 2 parça orman alanında işgal ve faydalanmada bulunana sanığın cezasının OK.nun 93/3. maddesi ile artırılması yerine TCK.nun 80. maddesinin uygulanması;
      2- Tek suçtan dava açıldığı halde sanıkların eylemleri ikiye bölünerek bir taraftan beraat diğer yandan suç duyurusunda bulunulmasına karar verilerek hükümde çelişkiye düşülmesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1839       Okuma:1985 
3.CD.
E: 1998/13746 K: 1999/1276
16.2.1999
 • TEDBİRSİZLİKLE ORMAN YANGININA NEDEN OLMAK
      6831 SK. 110/2


ÖZET: Bir düzenleyici tarafından doğrulanan suç tutanağının diğer düzenleyicileri de celbedilip savunmanın doğru olup olmadığı, yangının çıkış noktasının saptanıp saptanmadığı ayrıca suç yerinin konumu ve mevsim koşullarına göre atılan sigara izmariti ile anızların ormana sirayet edip etmeyeceğinin yapılacak keşifte bilirkişi açıklattırılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1838       Okuma:2025 
3.CD.
E: 1999/2110 K: 1999/4442
21.4.1999
 • ORMAN YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ
 • ORMANDAN ÇALI TOPLAMAK
 • GÖREVSİZLİK KARARI
      6831 SK 91/5-6, CMUK 7


ÖZET: 1- Suç tutanağı içeriği ile savunma arasındaki tutmazlık nedeniyle yerinde, yöntemine uygun keşif yapılarak toplanan emvalin süstüs çalısı niteliğinde olduğu saptanırsa OK.nun 91/6; bu sınıfa girmeyen çalı cinsinden ise 91/5. madde ile değerlendirme yapılması gerekir.
      2- Kabule göre; "görevsizlik kararı" ile davadan el çekildiğine göre katılan yönetim lehine avukatlık ücreti belirlenmesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1837       Okuma:1984 
2.CD.
E: 1999/1649 K: 1999/6061
6.5.1999
 • YARALAMAK
 • KÜÇÜK SANIK HAKKINDAKİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEK
 • UZMAN DOKTOR RAPORU
      TCK 456/4 TCK 460, 2253 SK 10 2253 SK 20 2253 SK 24


ÖZET: 1- 11-15 yaş gurubundaki sanık hakkında takibi şikayete bağlı bir suçla ilgili olarak açılan kamu davası vazgeçme nedeniyle 2253 sayılı yasanın 24. maddesine göre düşürülmeyip yargılamaya devam edilerek 10. maddedeki önlemlerden birisinin uygulanmasına karar verilmelidir.
      2- Sanığın, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yönünden bedeni, akli ve ruhi durumunun 2253 sayılı yasanın 20. maddesine aykırı olarak uzman olmayan doktora tespit ettirilmesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1836       Okuma:2071 
2.CD.
E: 1999/4518 K: 1999/6030
6.5.1999
 • EMİRLERE UYMAMAK
 • ÇEVRE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ
 • FAR AVI YAPMAK
      TCK 526, 2872 SK 3 2872 SK 9 2872 SK 20


ÖZET: Yasa ile düzenlenen ve suç sayılan eylemlerin ve yaptırımlarının gösterildiği yerlerde TCK.nun 526. maddesinin uygulama yeri yoktur.
      Bu itibarla far avı yaptıkları için haklarında TCK.nun 526. maddesine göre dava açılan sanıkların eylemleri 2872 sayılı yasanın 3,9,20. maddelerine göre idari para cezasını gerektirdiğinden görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1835       Okuma:2057 
1.CD.
E: 1999/1739 K: 1999/1794
17.5.1999
 • MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI
 • MEMNU HAKLARIN İADESİ KOŞULU
      TCK 450/8 TCK 122


ÖZET: Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü Hüseyin'in şartla salıverildikten sonra salıverme gününden önce ve TCK.nun 122. maddesindeki koşullar oluşmadan "memnu haklarının iadesine " dair istemin reddedilmesi doğrudur.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1834       Okuma:1923 
1.CD.
E: 1998/3779 K: 1999/1137
12.4.1999
 • ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAK
 • SÜRÜCÜ BELGESİNİN DAİMİ ALINMASI
 • LEHE YASA DEĞİŞİKLİĞİ DURUŞMA AÇILMASI
      TCK 2, 2918 SK 119


ÖZET: 1- Duruşma açılarak karar verilmesi gerekirken, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verilmesi kararın temyizen incelenmesine engel olmaz.
      2- İstemle ilgili duruşma açılmadan ve asıl hükmün kesinleşmesinden sonra yürürlük kazanan 2918 sayılı yasanın 119. maddesindeki hükümlü lehine gerçekleşen değişiklik ile TCK.nun 2. maddesine aykırı olarak evrak üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verilmesi doğru değildir.

                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1833       Okuma:1973 
CGK.
E: 1999/9-77 K: 1999/70
20.4.1999
 • HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK
      TCK 312/2


ÖZET: Bir partinin düzenlediği konuşmasında PKK'ya karşı yapılan mücadeleyi bölge insanlarına yönelik haksız ve kirli savaş olarak gösteren ve Sırp vahşetine benzeten, Kürt halkının köylerinden kovulduğunu, köylerinin yakıldığını belirten, örgütün Kürt halkının haklarının tanınması nedeniyle mücadele ettiğini diğer halkların aksine Kürt halkının yaşamlarının anayasal güvence altında olmadığını söyleyen sanığın eylemi TCK.nun 312/2. maddesine uyan suçu oluşturur.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1832       Okuma:2020 
CGK.
E: 1999/9-58 K: 1999/69
20.4.1999
 • PROPOGANDA YAPMAK
      3713 SK 8/1


ÖZET: Büyük kısmı hakkında toplatma kararı verilen yaptığı alıntılarla kendi düşüncesini yazarı ve yayıncısı olduğu sözkonusu kitapta açıkca belirtip yorumlayan; TC. devletinin Kürtler, Ermeniler, Araplar, Türkmenler, Alevi Türkler, Lazlar, Çerkezler, Gürcüler gibi halklardan oluştuğunu ve çeşitli etkin kökene sahip bu vatandaşları ırk temeline dayalı olarak ayrı halklar olarak gösteren; TC. devleti parçalanıp dağıtıldığında ülkede yaşayan bu halkların soluk almaya başlayacağını yazarak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan sanığın eylemi suç oluşturur.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1831       Okuma:1929 
11.CD.
E: 1997/5585 K: 1997/5877
10.11.1997
 • HIRSIZLIK
      TCK 491/İLK


ÖZET: Müştekilerin kahvehane önüne kapısı açık ve kontak anahtarları üzerinde olduğu halde kısa süre için bıraktıkları otomobillerin çalınması eyleminde, araçlar tam teslimiyet ile kanunun güvencesine bırakılmış sayılamıyacağından TCK.nun 491. maddesinin ilk fıkrası ile hüküm kurulmalıdır.
                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1830       Okuma:2051 
10.CD.
E: 1998/13549 K: 1999/1803
26.2.1999
 • NAS'I IZRAR
      TCK 516/6


ÖZET: Meyveli ağaç olarak kabul edilmesi gereken ıhlamur ağacını belediyeye ait gezi yeri niteliğindeki yol kenarındaki yaya kaldırımı üzerinden kesen sanığın eylemi TCK.nun 516/6. maddesi kapsamındadır, yargılama görevi de Asliye Ceza Mahkemesine aittir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1829       Okuma:1938 
9.CD.
E: 1999/23 K: 1999/1166
1.3.1999
 • 2821 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      2821 SK 2


ÖZET: İşverenin A..... İnşaat Ticaret Limitet Şirketinde, şirketin Gölbaşı Yol İnşaat şantiye sorumlusu olan sanığın, 2821 sayılı Yasanın 2. maddesinde tanımlanan bildirimle sorumlu işveren vekili olup olmadığı araştırılmalıdır.
                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1828       Okuma:1914 
9.CD.
E: 1996/6725 K: 1997/3205
6.5.1997
 • TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK
      TCK 383/1


ÖZET: Mağdur hayati tehlike geçirmemişse ve herhangi bir iş ve güç kaybı sözkonusu değilse sanık hakkında TCK.nun 383/1. maddesi uygulanmalıdır.
                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1827       Okuma:1841 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 282
160. sayfa (Toplam 282 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale