Giriş   
Zaman: 27 Eyl 2016 02:24
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4226 adet
1.CD.
E: 2004/627 K: 2004/3777
9.11.2004
 • ADAM ÖLDÜRME
 • SUÇ VASFINDA HATA
 • FER'İ İŞTİRAK
      TCK 64, TCK 65, TCK 66, TCK 450/1, TCK 474/2


ÖZET: Sanıklar Ömer ile Fatma'nın kızı, Emine'nin ise kardeşi olan yaşı küçük Beyaz'ın halasının oğlu Osman ile girdiği yasak ilişki sonucu hamile kaldığı ve 3.12.2001 tarihinde bir erkek çocuk dünyaya getirdiği, sanıklar Ömer ile Fatma'nın gayri resmi ilişki sonucu dünyaya gelen bu çocuğun evde kalmaması ve bir şekilde yok edilmesi konusunda karar aldıkları, doğumdan 5-6 saat gibi kısa bir süre geçtikten sonra diğer sanıkların diğer sanıkların talimatıyla sanık Emine'nin, çocuğun ağzına nefes almasına engel olacak şekilde koli bandı ile tamamen kapattıktan sonra torba içerisine koyup, sanık Ömer'e verdiği, sanık Ömer'in de hava kararmaya başladıktan sonra çocuğu alıp, sokağa 92, ana caddeye ise 204 metre uzaklıkta, okul ve mezarlığın yakınında bulunan ve çocuğun görünmesi mümkün olmayan bahçe yoluna götürüp, kış ayı olmasına rağmen ince bir beze sarılı vaziyette açıkta bıraktığı, çocuğun bırakıldığı yerde iki gün sonra ölü olarak bulunduğu olayda Adli Tıp 1. ihtisas Kurulu raporunda, ölümün zorlamalı bir ölüm olduğu yolundaki mütalaası ile mevsim şartları, çocuğun ağzının nefes almasına engel olacak şekilde tamamen kapatılması ve bırakıldığı yerin konumu dikkate alındığında, sanıkların sadece terk iradesiyle hareket ettiklerini kabul etmenin mümkün olmadığı, eylemin gerçekleştiriliş biçimine göre ölümün beklenir zorunlu bir sonuç olması nedeniyle sanıların, sanıkların eylem ve iradesinin bu sonucu almaya yönelik olduğunun kabulü gerekmiştir.

      Bu nedenlerle, sanık Ömer'in TCK.nun 64. maddesi delaletiyle 450/1, 59, Sanık Fatma'nın TCK.nun 64. maddesi delaletiyle 450/1, 59, Sanık Emine'nin ise TCK.nun TCK. 65/3 ve 66. maddeleri delaletiyle 450/1, 59 maddeleri ile cezalandırılması yerine suçun vasfında hata edilerek sanıklar hakkında eksik ceza tayini yerinde değildir.

                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen  15.2.2005 14:31 Sıra No:3461       Okuma:4576 
CGK.
E: 2004/10-96 K: 2004/121
25.5.2004
 • SAVUNMA HAKKI
 • DURUŞMA GÜNÜNÜN BİLDİRİLMESİ
      CMUK 308/8


ÖZET: Sanık vekilinin mesleki mazeretinin kabul edilmesi halinde duruşma günün bildirilmemesi, savunma hakkının kısıtlanması ve CMUK.nun 308/8. madde ve bendi uyarınca yasaya mutlak aykırılık sonucunu doğurur.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen  15.2.2005 14:31 Sıra No:3460       Okuma:3972 
11.CD.
E: 2002/10345 K: 2004/302
29.1.2004
 • CEZANIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ
 • TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ
 • ADALET VE NASAFET KURALLARI
      TCK 29, TCK 510, TCK 523


ÖZET: Cezanın kişiselleştirilmesinin sağlanması bakımından, alt ve üst sınır arasındaki cezanın belirlenmesi yetkisi kullanılırken "adalet ve nasafet" kurallarına bağlı kalınmalı, gerekçe, suçun işleniş biçimi, yasaya aykırılık derecesi, tehlikenin ağırlığı, kastın yoğunluğu, suç nedenleri, sanığın geçmişi ve sosyal durumu, fiilden sonraki davranışları gibi ölçütler içinde dosya kapsamına uygun olmalı, taktirde yanılgı ve zafiyete düşülmemelidir.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3459       Okuma:4472 
10.CD.
E: 2003/5335 K: 2004/71
19.1.2004
 • SATMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇUNUN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ETMİŞ OLMAK
      TCK 405/2


ÖZET: Sanığın fiilinin içmek için esrar bulundurmak olarak kabulü ile fiili TCK.nun 404/2. maddesi kapsamında kalabilecek durumda iken kendiliğinden, kolluk güçlerine evinde 3 kilo daha esrar maddesi olduğunu beyan edip kolaylıkla bulunamayacak yerdeki uyuşturucu maddeyi teslim ederek miktar itibariyle satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım etmiş olmasına göre hakkında TCK. 405/2. maddesinin uygulanması gerekir.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3458       Okuma:4757 
9.CD.
E: 2004/272 K: 2004/1432
19.4.2004
 • SİLAHLI ÇETE MENSUPLARINA YARDIM VE YATAKLIK YAPMAK
      TCK 169, (4963 SK İLE DEĞ.)


ÖZET: Hükümden sonra yürürlüğe giren 4963 sayılı Yasa ile TCK.nunda yapılan değişiklik karşısında, sanıkların korsan gösteriye katılıp, slogan atarak bölücü terör örgütünün ve liderinin faaliyetlerini övmek şeklindeki eylemlerinin TCK.nun 312/1. maddesi kapsamında kaldığı gözetilmelidir.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3457       Okuma:4465 
8.CD.
E: 2002/5141 K: 2003/2433
19.6.2003
 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
 • DELİLLER
      CMUK 47, CMUK 50,


ÖZET: Sanık, elde edilen silahın ikametgahlarının bulunduğu karakol komutanlığında kayıtlı iken, Susurluk olayından sonra belgelerin yok edildiğini bildirdiğinden, bu hususun araştırılması gerektiğinin dikkate alınmaması,
      Olayın aydınlığa kavuşması açısından sanığın annesi ve kardeşinin ilgili yasa maddeleri göz önünde bulundurularak tanık olarak dinlenmeleri ve bundan sonra tüm deliller dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru değildir.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3456       Okuma:4560 
7.CD.
E: 2003/8445 K: 2004/7437
31.5.2004
 • 1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
      1705 SK 6,


ÖZET: 1734 sayılı kanun ticarete arz edilecek yemlerin hazırlanması, imali, ithali, ihracı, sürüm ve satışı hakkında olup sanığın üretimini ve pazarlamasını yaptığı katkı maddesinin bu kanun kapsamında değerlendirilemeyeceği cihetle konu ile ilgili standartların getirtilerek incelenmesi ve sanığın eyleminin bu standartlara aykırılık oluşturup oluşturmayacağı tespit edilerek eyleminin 1705 sayılı Kanunun 6. maddesine göre değerlendirilmesi gerekir.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3455       Okuma:4167 
6.CD.
E: 2002/21076 K: 2004/713
29.1.2004
 • HIRSIZLIK
 • EKSİK TEŞEBBÜS
      TCK 493/1, TCK 61, TCK 62, TCK 522


ÖZET: 1-Yakınanın iş yerinin çatısına çıkmanın kişisel çeviklik gerektirip gerektirmediği ve kırılan çatı örtüsünün sağlam maddelerle muhkem surette yapılıp yapılmadığının saptanması gerektiği;

2-İş yerine hırsızlık amacı ile çatıdan girmek isterken ayağı kayıp yere düşen ve herhangi bir şey almamış olan sanığın eyleminin eksik kalkışma aşamasında kaldığı; gözetilmelidir.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3454       Okuma:4166 
5.CD.
E: 2003/4747 K: 2004/1029
23.2.2004
 • ZİMMET
 • BİLİRKİŞİ RAPORU
      TCK 30/2, TCK 33, TCK 202


ÖZET: Zimmet suçunun yargılaması sırasında alınan raporlar arasındaki farkların nedenleri ve varsa zimmetin miktarı ve niteliği hususlarında rapor alındıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve taktiri gerektiğinin gözetilmemesi,
      TCK.nun 33. maddesinin uygulanabilmesi için sanıklara hükmolunan ağır hapis cezasının 5 yılı geçmesi gerektiğinin nazara alınmaması,
      TCK.nun değişik 30/2. maddesine aykırı olarak para cezalarında "bin" lira küsurlarının hesaba dahil edilmesi bozmayı gerektirir.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3453       Okuma:4529 
4.CD.
E: 2003/5414 K: 2004/6297
17.5.2004
 • KASTEN YARALAMA
 • SUÇ KASTI
      TCK 456/2, TCK 459


ÖZET: Sanığın katılanın bulunduğu yöne doğru ateş ederek onu yaralama eylemi, TCK.nun 456/2. madde ve fıkrasına uyan kasten yaralama suçunu oluşturur.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3452       Okuma:4068 
3.CD.
E: 2003/14056 K: 2004/7842
8.7.2004
 • NAKLİYE TEZKERESİNİ DEĞİŞTİRMEDEN NAKLİYAT YAPMAK
 • GÖREVSİZLİK KARARI
      6831 SK 100/SON


ÖZET: Kırıkhan ilçesindeki odun satıcısından alınan odunun Hassa ilçesi Akbez kasabasına götürülürken nakliye tezkeresinin yenilenmesi gerektiği, fatura ile söz konusu emvalin belediye hududu dışında naklinin mümkün bulunmadığı orman ürünlerine verilecek tezkerelere ilişkin yönetmeliğin 22. maddenin bu şekilde anlaşılması gerektiği, dairemizin uygulamasının da bu yönde olduğu cihetle sanığın eyleminin Orman Yasasının 100/son maddesine uyduğu, bu nedenle de 3493 sayılı Kanun uyarınca görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmelidir.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3451       Okuma:4088 
2.CD.
E: 2003/10436 K: 2004/17019
6.10.2004
 • KÜÇÜĞÜ ALIKOYMAK
      TCK 182


ÖZET: Sanığın ölen oğlunun çocuklarının bakımını üstlendiği, kaldı ki torunuyla da kişisel ilişki kurma hakkına sahip olduğu anlaşıldığından sanığın ne şekilde torunlarını haksız alıkoyduğunun nedenleri karar yerinde tartışılmalıdır.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3450       Okuma:3832 
1.CD.
E: 2004/43249 K: 2004/3436
14.10.2004
 • ADAM ÖLDÜRME
 • EKSİK SORUŞTURMA
      TCK 448, CMUK 237


ÖZET: Boynundan iple boğularak asfiksi sonucu öldürülen maktulenin, öldürme fiilinde kullanılan ve adli emanete alınmış bulunan ipin Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, sanığın DNA materyalleri ile mukayeseli incelemesi yaptırılmak suretiyle, boyuna bağlama ve sıkma sırasında ipe bulaşması muhtemel epitel hücreleri halen varlığını ve mukayeseye esas özelliğini koruyorsa sanığın DNA'sıyla uyum sağlayıp sağlamadığının tespiti ve hukuki durumunun buna göre değerlendirilerek karar verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3449       Okuma:4027 
CGK.
E: 2004/6-120 K: 2004/154
29.6.2004
 • SAVUNMA HAKKI
 • DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
      TCK 492/1, TCK 522, TCK 523, CMUK 252, CMUK 253, 2253 SK 12/2, 2253 SK 38


ÖZET: Ceza yargılamasının amacı, madi gerçeğin, yargılama yasasının öngördüğü usuller çerçevesinde saptanmasıdır. Yargılama yasamız ise, adil, etkin ve hukuka uygun bir yargılama yapılmasını amaçlamaktadır. O halde, yargılama usullerine ilişkin kurallar Yasanın bu amacına uygun olarak yorumlanmalı, amaçlanan hususların somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediği ve yargılama usulüne ilişkin kuralların uygulanmasındaki yanılgıların savunma hakkının özünü ihlal edip etmediği değerlendirilerek bir sonuca ulaşılmalıdır.
      Kanıtların tartışılması aşaması CMUK.nun 251. maddesine uygun biçimde sürdürülüp sonuçlandırıldığına, yargılamaya katılanların duruşmanın devamını gerektiren bir istemleri bulunmadığına, mahkemece, hükmün gerekçesinin eklenecek kararda açıklanacağı ifade edilmek suretiyle artık araştırılacak bir konunun kalmadığı ve duruşmanın devamı niteliğinde herhangi bir yargılama işlemi yapılmayacağı ortaya konulup hemen ardından da hüküm tefhim edildiğine göre, duruşmanın bitirileceği CMUK.nun 253. maddesinde geçen sözcüklerin yinelenmesi suretiyle açıkca bildirilmemiş olsa dahi, Yerel Mahkemenin bu uygulaması savunma hakkının ihlali sonucunu doğurmadığından, bozma nedeni yapılamaz.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen  20.1.2005 20:04 Sıra No:3448       Okuma:4082 
11.CD.
E: 2002/11380 K: 2003/9040
10.12.2003
 • DOLANDIRICILIK
 • SUÇ KASTI
 • EYLEMİN HUKUKİ NİTELİĞİ
 • TAKSİTLE OTOMOBİL SATIŞ KAMPANYASI
      TCK503


ÖZET: Taksitle otomobil satış kampanyaları düzenleyen sanığın , suç tarihinden önceki kampanya dönemlerine ait edimlerini yerine getirmediği halde, müdahilin kampanyaya katılımını kabul etmiş olmasına göre, sanık hakkında açılmış diğer dava dosyaları getirtilip, delillerin bir bütün halinde değerlendirilebilmesi için birleştirilmeli, mümkün değilse dosyalardaki delillerin onaylı örnekleri dosyaya konulmalı, sanığın suç kastı ve hukuki durumu buna göre taktir ve tayin edilmelidir.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3447       Okuma:4315 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 282
52. sayfa (Toplam 282 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale