ForumlarForum Sayfaları  
Forum Saati: 20 Apr 2014 19:51
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Ceza Mevzuatı
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4210 adet
10.CD.
E: 2003/6664 K: 2004/451
21.1.2004
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK
 • NİSPİ PARA CEZASI
      TCK 403/6


ÖZET: Afyon TCK.nun 403/6. maddesinde sayılan uyuşturuculardan olmadığından afyonla ilgili olarak nispi para cezasının hesabında afyonun içerdiği morfin, kodein ve teboin gibi maddelerin değil, toplam afyon miktarının esas alınması gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3445       Okuma:3220 
9.CD.
E: 2004/451 K: 2004/1141
6.4.2004
 • DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN KARAR
      1587 SK 46, YİBK 31.1.1945 T. 22/3 S.


ÖZET: Sanığın doğum tarihinin düzeltilmesine ilişkin karara, hüküm fıkrasında ve gerekçeli kararda da yer verilmesi gerektiği gözetilmelidir.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3444       Okuma:2069 
8.CD.
E: 2002/3705 K: 2003/2500
23.6.2003
 • HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
      TCK 513


ÖZET: Köy tüzelkişiliği adına tapuya arsa olarak tescil edilen yere elatma eyleminde, TCK.nun 513/2. maddesinde tanımlanan suçun ögeleri oluşmaz.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3443       Okuma:2303 
8.CD.
E: 2002/8235 K: 2003/3053
4.7.2003
 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
 • SİLAHIN NAKLİ
      ATEŞLİ SİLAHLAR YÖN. 4. MD. 6136 SK 13


ÖZET: Sanığın önceki adresinde bulundurma ruhsatlı silahını, nakil aşamasında yetkili merciilerden izin almadan, eşyaları ile birlikte yeni adresine getirip bulundurması, idari işlem eksikliği olarak değerlendirilmelidir.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3442       Okuma:2755 
8.CD.
E: 2003/12228 K: 2003/7876
25.12.2003
 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
 • SİLAHIN NAKLİ
      ATEŞLİ SİLAHLAR YÖN. (21.3.1991 TA.) 3, 17, 6136 SK 13


ÖZET: Sanığın, ibraz ettiği nakil belgesinin onaysız olması nedeniyle buna itibar edilmeyerek, silahını yeni ikametgahına naklederken belge almamış olduğu kabul edilse dahi, bu durumun bir idari işlem eksikliği olduğu gözetilerek, sanığın suç oluşturan eylemi bulunmadığından beraatı ve tabancanın da kendisine iadesi gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3441       Okuma:2715 
8.CD.
E: 2002/12999 K: 2003/7591
22.12.2003
 • HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME
      TCK 312


ÖZET: Sanığın, haftalık dergideki yazısında, Kur'an kursları ve sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulamalarının sert ve ağır biçimde eleştiri konusu yapıldığı, şiddete çağrı niteliğinde herhangi bir ibare bulunmaması karşısında, TCK.nun 312/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan suçun yasal ögelerinin bulunmadığı gözetilmelidir.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3440       Okuma:2320 
7.CD.
E: 2003/17429 K: 2004/3669
16.3.2004
 • 2918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
 • TEKERRÜR
      2918 SK 112/7


ÖZET: Sanığın sabıkasındaki ilamın kesinleşme tarihi ile suç tarihi arasında bir yıldan fazla bir süre geçtiği ve 2918 sayılı kanunun 112/7 maddesi anlamında tekerrür halinin gerçekleşmediği gözetilmeden fazla miktar üzerinden önödeme ihtaratı ile sonuçta da fazla ceza tayini yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3439       Okuma:2504 
6.CD.
E: 2002/21032 K: 2003/9874
15.12.2003
 • HIRSIZLIK
 • YARGILAMAYA DEVAM EDERKEN SANIĞIN 15 YAŞINI DOLDURMASI HALİ
      CMUK 373


ÖZET: 1-Sanığın 15 yaşını doldurduğu oturumdan sonraki oturumların ve tefhimin gizli yapılmasının, CMUK.nun 373. maddesinde öngörülen açıklık ilkesine aykırılık oluşturacağı ve böylece savunma hakkını da kısıtlayacağı;
      2- Sanığın, yüklenen suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yönünden akli, bedeni ve ruhi gelişimine ilişkin, suç tarihi itibariyle, uzman doktordan rapor alınması gerektiği; gözetilmelidir.

                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3438       Okuma:2579 
6.CD.
E: 2002/20304 K: 2003/9869
15.12.2003
 • DOLANDIRICILIK
      TCK 79, TCK 503/1


ÖZET: 1- Sanığın sahte olarak bastığı "futbol maçı tribün biletleri" ni diğer sanık aracılığıyla başkalarına satmak suretiyle haksız çıkar sağlamak biçimindeki eyleminin mağdurlar E ve İT.ye karşı ayrı ayrı TCK.nun 79. maddesi yollamasıyla aynı yasanın 503/1. maddesine uyan dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.
2- Sahte biletlerin, zoralımına değil; kanıt olarak dosyada saklanmasına karar verilmelidir.

                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3437       Okuma:2879 
6.CD.
E: 2002/21008 K: 2003/9783
11.12.2003
 • HIRSIZLIK
      TCK 492/1, TCK 502, TCK 523


ÖZET: Sanığın, yakınanın işyerine girdiği saat saptanmadan ve TCK.nun 502. maddesine göre gece sayılan zaman dilimi kapsamında kaldığına ilişkin kanıtlar gösterilmeden TCK.nun 492/1. maddesiyle hüküm kurulamayacağı gözetilmelidir.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3436       Okuma:2503 
5.CD.
E: 2003/2755 K: 2004/747
12.2.2004
 • IRZA GEÇME
      TCK 417


ÖZET: Irza geçme suçunda; aile yapısına ilişkin gelenek ve göreneklerimize göre sanığın, yeğeni olan mağdure üzerinde nüfus sahibi bulunduğu gözetilerek hakkında TCK.nun 417. maddesinin uygulanması gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3435       Okuma:2481 
5.CD.
E: 2002/6810 K: 2004/698
12.2.2004
 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA
 • CİNSİ MÜNASEBET
 • İŞTİRAK
      TCK 416, TCK 417


ÖZET: Suçun olup oluşmadığı konusunda doğan kuşkunun giderilebilmesi için mağdure ve raporları birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilip, açıklayıcı rapor alındıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve taktiri gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3434       Okuma:2489 
5.CD.
E: 2003/735 K: 2004/7
19.1.2004
 • IRZA GEÇME
 • KIZLIK ZARI
      TCK 418/2


ÖZET: Mağdurenin kızlığının bozulup bozulmadığı ve doğumun sezaryenle olup olmadığı fenni biçimde raporla saptanmadan ve sorulup açıklattırılmadan TCK.nun 418/2. maddesiyle cezanın artırılması kanuna aykırıdır.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3433       Okuma:2454 
4.CD.
E: 2003/1626 K: 2004/6257
17.5.2004
 • HAKSIZ KIŞKIRTMA
 • HAKSIZ EYLEMLE SUÇ ARASINDAKİ SÜRE
      TCK 51


ÖZET: Haksız kışkırtma maddesinin uygulanabilmesi için, zaman aralığı zorunlu bir öge olmayıp, haksız bir olayın bulunması ve bu olayla sanıkta meydan gelen öfke ve acı ile suçun işlenmesi arasında nedensellik bağının bulunması yeterlidir.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3432       Okuma:2393 
3.CD.
E: 2003/13333 K: 2004/6180
9.6.2004
 • İŞFAL VE FAYDALANMA
 • MERAYA TECAVÜZ
      6831 SK 93/2, TCK 513


ÖZET: Kadastro tespit işlemine karşı orman idaresi tarafından herhangi bir itiraz vuku bulmayarak suç yerinin kadim mera olarak tespitinin kesinleşmiş bulunmasına yapılan bu tespite itibar edilmesinin gerekmesine göre sanığın eyleminin TCK.nun 513. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir.
                                                    (YKD. KASIM 2004)
  Ekleyen  19.1.2005 22:35 Sıra No:3431       Okuma:2558 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 281
52. sayfa (Toplam 281 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale