Giriş   
Zaman: 24 Haz 2018 10:50
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
9.CD.
E: 2004/2098 K: 2004/2727
10.6.2004
 • DİKKATSİZLİK TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAK
 • GÖREV
      TCK 383/2


ÖZET: Tank içinde yoğunlaşan motorinin çakmak veya kibritle parlayarak infilak etmesi sonucu gerçekleşen eylemde delillerin takdiri Ağır Ceza Mahkemesine aittir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3482       Okuma:4914 
8.CD.
E: 2002/3799 K: 2003/2501
23.6.2003
 • HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
      TCK 513


ÖZET: Sanıkların, başkasının meraya tecavüz ederek ektiği buğdayları, ücret karşılığında biçip, taşımak şeklindeki eylemlerinde, sahiplenme amaçlarının bulunmaması nedeniyle, atılı suçun unsurları oluşmaz.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3481       Okuma:4987 
8.CD.
E: 2001/6150 K: 2001/16864
5.12.2001
 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
      ATEŞLİ SİLAHLAR YÖN.91/1779 S.K. 16, 17, 6136 SK 13


ÖZET: Astsubay olup ordudan disiplinsizlik nedeniyle tart edilen sanığın, ilişiği kesildiği tarihte silah bulundurma ve taşıma izni kendiliğinden ortadan kalktığından, silahın devrinin sağlanması için yönetime teslim edilmeyerek taşınması suç oluşturur.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3480       Okuma:5165 
7.CD.
E: 2004/4635 K: 2004/9684
14.9.2004
 • İDARİ CEZA
 • GÖREVSİZLİK KARARI
      2918 S.K. 47/D, 2918 SK 112


ÖZET: 2918 sayılı yasanın 112. maddesinde trafik mahkemeleri ile bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde yetki verilen Sulh Ceza Mahkemesinin hangi suçlara bakmakla görevli olduğunu açıklamış olup, anılan Yasanın 47/a maddesinde öngörülen eylemin işlenmesi nedeniyle trafik görevlileri tarafından yüze karşı yapılan işleme itirazın incelenmesi hususunda Sulh Ceza Mahkemesine yetki veren bir düzenlemenin bulunmaması ve Uyuşmazlık Mahkemesinin ilgili kararında da belirtildiği gibi trafik zabıtasınca yapılan uygulamanın "idari ceza" kapsamında bulunduğu ve itirazı incelemekle görevli merciin idari yargı olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3479       Okuma:5391 
7.CD.
E: 2003/5201 K: 2004/4582
1.4.2004
 • HAKSIZ REKABET
      6762 S.K. 56, 6762 SK 57/5, 6762 SK 64/1-5


ÖZET: Sanık savunmasında bayilik almadan şahsi ihtiyaç için kullandığı boş tüplerini deposunda bulundurduğunu beyan etmişse de keşif sonucu boş tüplerin bir kısmının sanığın bayilik aldığı tarihten sonra üretildiğinin tespit edildiği cihetle müdahil firmanın bayi olmadığı boş tüpleri deposunda bulundurmaktan ibaret eyleminin TTK.nun 57/5 maddesinde belirlenen haksız rekabet suçunu oluşturacağı ve aynı yasanın 64/1-5 maddesinde müeyyide altına alındığı ve dairemizin ve 11. Hukuk Dairesinin istikrar bulan bu doğrultudaki kararları gözetilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3478       Okuma:4894 
7.CD.
E: 2004/961 K: 2004/8652
23.6.2004
 • 2918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
 • GÖREVSİZLİK KARARI
      2918 S.K. 6/2 (4199 S.K. 116)


ÖZET: Fahri trafik müfettişi tarafından tespit edilen trafik suçu için tescil kuruluşu tarafından düzenlenen ceza tutanağı huzurda düzenlenmemiş olduğundan itirazın Sulh Ceza Mahkemesince esastan incelenip karara bağlanması gerekirken, yerinde görülmeyen gerekçeyle görevsizlik kararı verilmesi yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3477       Okuma:5295 
6.CD.
E: 2002/22339 K: 2004/2044
1.3.2004
 • HIRSIZLIK
      TCK 17, TCK 40, TCK 59, TCL 493/1-2-SON, TCK 522


ÖZET: 1- Sanıkların, sağlam ve dayanıklı olan yakınana ait işyerinin kapısını tornavida ile zorlayarak açtıktan sonra masanın çekmecesinden içeride bulunan otomobile ait anahtarı da alarak, işyerindeki elektronik eşyayı bu araca yükleyip hırsızlık eylemlerini gerçekleştirmeleri ve mahkemenin kabulünün de bu yönde olması karşısında; TCK.nun 493/1-2-son maddeleriyle hüküm kurulması gerektiği;
2- Yargılama giderinin, birlikte hareket eden sanıklardan "dayanışmalı olarak" alınmasına karar verilmesi gerektiği;
3- Sanıkların koşullu salıverme ve hakkıyla salıverme tarihleri arasında işbu dosyaya konu suçu işlemesi nedeniyle TCK.nun 17. maddesi ile ilgili hükmü veren mahkemelere yazı yazılması gerektiği; gözetilmelidir.

                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3476       Okuma:5332 
6.CD.
E: 2002/20302 K: 2003/9858
15.12.2003
 • HIRSIZLIK
 • TEKERRÜR
 • ÇALINTI EŞYANIN DEĞERİ
      TCK 492, TCK 522, TCK 61, TCK 62,


ÖZET: Sanığın yakınanın çantasındaki cüzdanı el çabukluğu ile alıp kaçarken kesintisiz izleme sonucu yakalanmış olması karşısında eylemin TCK.nun 492/6-7 son, 62. maddelerine uyan suçu oluşturacağı, hırsızlık suçundan sanığın önceden verilip yerine getirilen hükümlülüğü olmasından dolayı, hakkında TCK.nun 81/2 maddesinin uygulanması gerektiği ve 522. maddesinin son fıkrası gereği indirim hükümlerinden yararlanamayacağı gözetilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3475       Okuma:5265 
6.CD.
E: 2002/20150 K: 2003/9400
4.12.2003
 • SAHTECİLİK
      TCK 350, TCK 342


ÖZET: Derneklerce düzenlenen kimlik kartlarının hukuksal sonuç doğurma yeteneği bulunmaması, yasal hiçbir geçerliliğinin olmaması nedeniyle sahtecilik suçlarına konu oluşturmayacağı gözetilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3474       Okuma:5763 
6.CD.
E: 2002/19551 K: 2003/9166
2.12.2003
 • MÜHÜR BOZMAK
 • HIRSIZLIK
      TCK 274


ÖZET: Sanığa ek savunma hakkı tanındıktan sonra yalnızca mühür bozmaktan hükümlülük kararı verilmekle yetinilmesi gerekirken, sanığın tek eylemi nitelik bakımından ikiye ayrılarak; hırsızlık niteliğinden beraat ve mühür bozma niteliğinden hükümlülük kararı verilmek suretiyle çelişki yaratılması usul ve yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3473       Okuma:5835 
6.CD.
E: 2003/4578 K: 2003/9028
21.11.2003
 • SAHTECİLİK
 • DOLANDIRICILIK
      TCK 80, TCK 342/1-2, TCK 503/1, TCK 504/3


ÖZET: a) Önceden düzenlenmiş vekaletnameye dayanılarak tapu sicilinde düzenlenen resmi senedin HUMK.nun 295. maddesinde sözü edilen sahteliği ispat edilinceye kadar geçerli evraktan sayılamayacağı gözetilerek TCK.nun 342/1, 80. maddeleri ile uygulama yapılması gerektiği;

b) Sahte nüfus cüzdanına dayanılarak çıkartılan vekaletname örneği ile kamu kurumu olan tapu dairesi aracı kılınarak taşınmaz satmak suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık eyleminin TCK.nun 504/3. maddesine uyduğu gözetilmelidir.

                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3472       Okuma:6788 
5.CD.
E: 2003/3559 K: 2004/1137
24.2.2004
 • ŞİKAYET
 • MÜDAHALE İSTEMİ
      TCK 108, TCK 151, TCK 425, TCK 489


ÖZET: TCK.nun 425. maddesi uyarınca sarkıntılık ve 489. maddesi uyarınca da sövme suçunun takibi şikayete bağlı olup, bunun için şikayetin CMUK.nun 151. maddesinde gösterildiği biçimde ve belirtilen makamlara yapılması veya açılmış kamu davasına TCK.nun 108. maddesinde yazılı süre içerisinde müdahale isteminde bulunulması gereklidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3471       Okuma:5696 
4.CD.
E: 2003/7440 K: 2004/9094
22.9.2004
 • BASIN YOLUYLA SÖVME
 • KİŞİLİĞE KARŞI KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SALDIRI
      TCK 482/4


ÖZET: Sanığın verdiği röportajda katılan hakkında "yozlaştığı,....katıldığı kokteyllerde kafayı bulup kendi sorduğu İİK nedir sorusuna kendisinin içki, kadın ve kar demektir diye yanıtlayıp ben içki, kadın ve karın olduğu yerde varım" biçiminde katılanın kişiliğine küçük düşürücü nitelikte saldırıda bulunduğu anlaşılmıştır.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3470       Okuma:4748 
4.CD.
E: 2003/4921 K: 2004/9038
22.9.2004
 • HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK
 • KOOPERATİFLER YASASI'NA MUHALEFET
      TCK 510, 1163 SK 90/5


ÖZET: kooperatif vekilince sanığa gönderilen tebligat ile, elindeki kooperatife ait eski yazışma ve belgelerin süre ve yer de belirtilerek tesliminin istenmesi karşısında; eski yönetim kurulu üyesi olan sanığın belgeleri vermeme eyleminin 1163 sayılı Kooperatifler Yasası'nın 90/5 fıkrası aracılığıyla ek 2/1 maddesine uyduğu gözetilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3469       Okuma:5444 
4.CD.
E: 2003/8782 K: 2004/9037
21.9.2004
 • İFTİRA
 • YÜKLENEN SUÇUN NİTELİĞİ
      TCK 285, TCK 524/1


ÖZET: İftira suçunun oluşabilmesi için mağdura yüklenen suçun kovuşturulabilir nitelikte olması gerekir. Sanık babanın oğluna yüklediği hırsızlık suçu kovuşturulabilecek nitelikte bir suç değildir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3468       Okuma:5127 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 284
52. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale