Giriş   
Zaman: 20 Tem 2024 22:15
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4248 adet
8.CD.
E: 2012/36917 K: 2013/26924
11.11.2013
 • KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
      5237 SK 50/1-F


ÖZET:Sanık hakkında TCK.nun 50/1-f maddesi uyarınca kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya karar verilmesi gerekirken, infazı kısıtlar şekilde "kamuda çalışma tedbirine çevrilmesine" hükmolunması ve hükmolunan hapis cezası TCK.nun 50/1-f madde ve fıkrası uyarınca seçenek yaptırıma çevrildiği gözetilmeden, seçenek yaptırımın gereği yerine getirilmediği takdirde mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmesi
yasaya aykırı ise de;

düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün hapis cezasının seçenek yaptırıma çevrildiği bölümünden "kamuda çalışma tedbirine çevrilmesine" ibaresi çıkarılarak yerine "kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına" ibaresinin yazılması ve hükümden 5237 sayılı TCK.nun 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılması suretiyle hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA)

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 15:46 Sıra No:4188       Okuma:13413 
8.CD.
E: 2012/37310 K: 2013/27468
18.11.2013
 • GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETME
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177, 5237 SK 170/1-C


ÖZET:Sanık İ'nin gözetimi altında bulunan köpeğini başı-boş bırakması sonucu köpeğin katılan sanık A'nın tavuklarına saldırdığı, olay sırasında köpeğin tavuğunu ısırdığını gören katılan sanık A'nın evde bulundurma ruhsatlı tabancası ile hayvanı kurtarmak amacıyla ateş etmesi eyleminde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun unsurlarının bulunmadığı gözetilmeden, katılan sanık A'nın beraati yerine yazılı biçimde mahkumiyetine ve gözetimi altında bulunan hayvanın kontrol altına alınmasında ihmal gösteren sanık İ'nin TCK.nun 177. maddesinde düzenlenen hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçundan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi Bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 15:34 Sıra No:4187       Okuma:12673 
8.CD.
E: 2012/27064 K: 2013/27194
13.11.2013
 • ŞİKAYETÇİLERE AYRI AYRI SÖZ VERİLMESİ
      5271 SK 236/1


ÖZET:Şikayetçilere ayrı ayrı söz verilmeyip, hepsinin birlikte beyanının alınması suretiyle CMK.nun 236/1. maddesine aykırı davranılması Bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 15:26 Sıra No:4186       Okuma:11317 
8.CD.
E: 2012/27064 K: 2013/27194
13.11.2013
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177


ÖZET:Sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezası yerine geçecek yaptırımın bitim tarihinden sonra TCK.nun 177. maddesine aykırı davranmak suçunu oluşturacak şekilde "2 ay süre ile havyanın usulüne uygun olarak barındırmasına ve tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılmaktan yasaklanmasına" karar verilmesi Bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 15:22 Sıra No:4185       Okuma:12250 
8.CD.
E: 2012/27077 K: 2013/24802
10.10.2013
 • KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
      5237 SK 50/1-F


ÖZET:Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 18. maddesinde yazılı zorla çalıştırma yasağı ve 5237 sayılı TCK.nun 50/1-f maddesinde, kamuya yararlı bir işte çalıştırılması seçenek yaptırımına karar verilmesi için sanığın gönüllü olması koşulu gözetilerek rızası alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması Bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 15:15 Sıra No:4184       Okuma:11194 
8.CD.
E: 2012/27069 K: 2013/25427
22.10.2013
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177


ÖZET:Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu TCK.nun 177. maddesinde somut tehlike suçu olarak düzenlenmiş olup, suçun oluşabilmesi için serbest bırakılan ya da kontrol altına alınmasında ihmal gösterilen hayvanın tehlikeli olabilecek hareketlerde bulunması zorunlup olup, incelenen dosyada sanıklara ait köpeklerin tehlike yaratacak hareketlerinin neler olduğu belirlenip kararda açıklanmadan yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması Bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 15:05 Sıra No:4183       Okuma:11860 
8.CD.
E: 2012/26600 K: 2013/25857
31.10.2013
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177


ÖZET:Yerleşim birimi dışındaki karayolunda idaresindeki hayvan sürüsünü gerekli tedbirleri almadan karşıdan karşıya geçirmeye çalışırken trafik kazasına sebebiyet veren sanığın eyleminin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 69/1. maddesine uyduğu gözetilmeden, suç nitelendirmesinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde 5237 sayılı TCK.nun 177. maddesi uyarınca hüküm kurulması BOZMAYı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 14:54 Sıra No:4182       Okuma:12085 
8.CD.
E: 2012/35773 K: 2013/28480
5.12.2013
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177


ÖZET:Sanığın serbest bıraktığı ve saldırgan olduğu, müşteki ve tanık beyanlarından anlaşılan köpeğinin, mağdurun bağlı olarak gezdirdiği köpeğine de saldırdığı olayda, mağdurun hayatı ve sağlığı bakımından somut tehlike oluş- tuğu nazara alındığında atılı suçun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden, sanığın mahku- miyeti yerine beraatine karar verilmesi Bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 14:44 Sıra No:4181       Okuma:12166 
8.CD.
E: 2012/35774 K: 2013/28465
5.12.2013
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177


ÖZET:Dosya kapsamına göre, sanığın ineğini başıboş bırakmadığı muhafazasında ihmal göstermediği anlaşılmakla tebliğnamedeki bozma görüşüne iştirak edilmemiştir.
Not:Başıboş inek aniden yola çıkıp trafik kazasına sebebiyet vermiş.

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 13:56 Sıra No:4180       Okuma:12253 
14.CD.
E: 2011/8159 K: 2013/1830
25.2.2013
 • ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI
      5237 SK 234/3


ÖZET:Nüfus kayıtlarına göre suç tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdurların hukuken geçerli bulunmayan rızalarının eylemi hukuka uygun hale getirmeyeceği, eylemin cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanığın TCK.nın 109/1, 109/3-f ve 109/5. maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine suç vasfında yanılgıya düşülerek unsurları oluşmayan, 15-18 yaş grubu için uygulanabilen TCK.nın 234/3. maddesinde tanımlanan kanuni temsilcisinin bilgisi ve rızası dışında evi terk eden çocuğun alıkonulması suçundan hükümler kurulması,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  30.6.2013 15:58 Sıra No:4179       Okuma:15799 
9.CD.
E: 2009/124 K: 2010/12656
14.12.2010
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177


ÖZET: Sanığın kendisine ait köpeği başı boş bırakması sonucunda hayvanın mağduru ısırarak yaralanmasına neden olduğu, bu sebeple bakımı ve gözetimi altında bulunan hayvanın muhafazasında ihmal gösterdiği, mağdurun şikayetten vazgeçmesi ve TCK'nın fikri içtimaya ilişkin 44. maddesi hükmüde nazara alındığında, sanığın eylemin 5237 sayılı TCK'nın 177. maddesinde düzenlenen suça dönüşeceği hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, şikayet yokluğu nedeniyle taksirle yaralama suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  7.5.2013 18:21 Sıra No:4178       Okuma:17583 
8.CD.
E: 2012/14017 K: 2012/32608
5.11.2012
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177/1


ÖZET:sanığın köpeğini başıboş bırakması sonucu mağdura saldırarak yaralanmasına sebebiyet vermesi şeklinde gerçekleşen eyleminin, tehlike suçu olarak TCK.nun 177/1. maddesinde düzenlenen "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylemin taksirle yaralama suçunu oluşturduğundan bahisle şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  17.4.2013 17:34 Sıra No:4177       Okuma:18123 
8.CD.
E: 2012/14014 K: 2012/31294
18.10.2012
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177/1


ÖZET:1- Sanığın denetim ve gözetimi altında bulunan köpeğinin olay günü katı- lan E. yi ısırmak suretiyle yaralaması şeklinde gerçekleşen olayda, katılanların şikayetçi oldukları da gözetilerek sanığın eyleminin öncelikle TCK.nun 89. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
      2- Kabul ve uygulamaya göre de;
      TCK.nun 177/1. madde ve fıkrasında düzenlenen seçimlik cezalardan hapis cezası tercih edilirken yasal ve yeterli bir gerekçe gösterilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  17.4.2013 17:29 Sıra No:4176       Okuma:17966 
8.CD.
E: 2012/10580 K: 2012/14558
30.4.2012
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177/1


ÖZET:Tüm dosya kapsamına göre, sanığın köpeklerini başıboş bırakması sonucu mağdura saldırarak yaralamalarına sebebiyet vermesi şeklinde gerçekleşen eyleminde, mağdurun şikayetçi olmaması sebebiyle sanık hakkında taksirle yaralama suçundan takipsizlik kararı verilerek 5237 sayılı TCK.nun 177. maddesinde düzenlenen tehlike suçu bakımından kamu davası açılmış olmasına rağmen, yargılama konusu olan ve sanığın eylemini oluşturan hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu ile ilgili hüküm kurulmayarak, dava konusu olmayan ve daha önce takipsizlik kararı verilen taksirle yaralama suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  17.4.2013 17:24 Sıra No:4175       Okuma:18225 
8.CD.
E: 2012/6732 K: 2012/18899
31.5.2012
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177/1


ÖZET:Somut tehlike suçu olarak düzenlenen, 5237 sayılı Yasanın 177. maddesinde "Gözetim altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakı- mından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakılması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösterilmesi” cezalandırılmış olup, sanıklara ait köpeklerin şikayet- çinin hayvanlarına zarar verdiği olayda atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyetlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  17.4.2013 17:20 Sıra No:4174       Okuma:17973 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 284
5. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale